’’

BT - - NYHEDER - Jakob En­gel- Sch­midt ( V)

så­dan sam­men, at jeg kun­ne læg­ge mig på so­fa­en og se Net­flix og gå til cros­sfit de næ­ste ti må­ne­der, hvis jeg hav­de lyst. Og jeg lå da og­så der­hjem­me på so­fa­en og så Net­flix, HBO og drak co­la uden suk­ker, men blev ba­re trist af det. Det var ik­ke den mest se­xe­de fremto­ning, må man si­ge. Men der er græn­ser for, hvor man­ge gan­ge man kan støv­su­ge, lø­be rundt om blok­ken og sid­de ne­de på ca­fe­en. Jeg tænk­te på, om det he­le no­gen sin­de kun­ne bli­ve godt igen. Jeg kan sag­tens for­stå dem, der er nødt til at få hjælp for ik­ke at fal­de ned i et mørkt hul. «

Så ha­bit­ten blev af­løst af jog­gingtøj og langt skæg?

» Ja, i al­ler­hø­je­ste grad. I be­gyn­del­sen var det og­så en kæm­pe let­tel­se ik­ke at skul­le no­get. Jeg var fuld­stæn­dig fy­sisk og men­talt smadret ef­ter en 23 da­ge lang valg­kamp. Men da træt­he­den for­tog sig, blev so­fa­en i sti­gen­de grad min­dre at­trak­tiv, i takt med at mang­len på ind­hold be­gynd­te at skri­ge én ind i an­sig­tet ik­ke ba­re hver mor­gen, men på ti­me­mæs­sig ba­sis. Jeg hav­de jo fø­lel­sen af at ha­ve mi­stet no­get, jeg ik­ke kun­ne er­stat­te med no­get an­det. Men ef­ter nog­le uger er­kend­te jeg og­så, at hvis jeg ik­ke skul­le gå her­hjem­me og en­de som en sør­ge­lig ek­si­stens, ba­re ha­ve ondt af mig selv og sy­nes, ver­den er et uri­me­ligt sted, så var jeg nødt til at træk­ke mig op ved det hår, jeg ik­ke har på ho­ve­d­et, og kom­me vi­de­re. Jeg kun­ne ik­ke hol­de det ud læn­ge­re. «

Vil tilbage i Fol­ke­tin­get

Jakob En­gel- Sch­midt fandt den in-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.