GULDHORN PÅ

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Fo­to: Claus Fi­sker

DAN­MARKS­HI­STO­RIE

Man kal­der dem sym­bo­let på ’ Dan­marks gl­or­vær­di­ge for­tid’, guld­hor­ne­ne, som lig­ger funk­len­de bag tyk­ke glas­mon­trer i Na­tio­nal­mu­se­et og lok­ker med de­res gå­de­fuld­hed.

Men det er ik­ke al­le, der tæn­der på det my­ti­ske i det­te 1.500 år gam­le na­tio­nal­k­leno­die. Kun nog­le få har set det funk­len­de guld: Ty­ve­ne.

I en ny bog for­tæl­ler hi­sto­ri­ker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ulrik Lan­gen hi­sto­ri­en om gulds­me­den Ni­els Hey­den­reich, der i 1802 stjal na­tio­nal­k­leno­di­et. Men Ni­els Hey­den­reich er ik­ke ale­ne. Han har en slags dob­belt­gæn­ger, som 200 år se­ne­re lod sig lok­ke af, hvad han troe- de, var guld, nem­lig Son­ni Svens­son.

Iføl­ge Ulrik Lan­gen er for­skel­len på de to ty­ve stor:

» Den før­ste var vir­ke­lig be­ga­vet og på man­ge må­der ex­cep­tio­nel, Det er num­mer to ik­ke rig­tigt, « ly­der hans umid­del­ba­re vur­de­ring.

» Men selv­føl­ge­lig er der og­så lig­he­der. Som er ri­me­lig ty­de­li­ge. «

Det er dem, der føl­ger her, lig­he­der­ne. Hi­sto­ri­en om to mænd og dét, der drev dem til at be­gå en util­gi­ve­lig for­bry­del­se.

Jo­han­ne var den før­ste, som fik sin fri­hed. Men hun ven­te­de på ham, og i marts 1798 blev de gift. Ni­els vil­le gø­re alt, for at gi­ve sin Jo­han­ne det liv, hun fortjen­te.

200 år se­ne­re flyt­te­de Son­ni og hans kæ­re­ste ind i et lil­le ræk­ke­hus i det midtjy­ske. Han var i be­gyn­del­sen af 20er­ne og lig­ne­de med sin pum­pe­de krop og man­ge ta­to­ve­rin­ger må­ske ik­ke den bli­de­ste en­gel. Men kig­ge­de man ef­ter, stod der ’ mor’ på den ene.

Og­så han drøm­te om li­vet med den ene­ste ene og den hund, der De mød­tes til kon­fir­ma­tions­for­be­blev en del af de­res kær­lig­heds­pa­kre­del­ser­ne. ke.Og no­get sag­de klik in­de i dem beg­ge. Selv­om Ni­els var 31 og » Hun var mit liv, « har Son­ni sagt. Jo­han­ne blot 16, tænd­te mø­det op Og der­for smul­dre­de hans liv ful­dun­der amor­i­ner­ne, og drøm­men stæn­dig, da de gik fra hin­an­den. om et liv og en frem­tid sam­men blev født. Godt nok sad de beg­ge i tugt­hu­set på Chri­sti­ans­havns Torv, men når de en dag kom ud, skul­le de de­le li­vet.

Kær­lig­he­den

Gæl­den

Son­ni til­hør­te nok ik­ke guds bed­ste børn. Han hav­de væ­ret ro­det ind i lidt af hvert før. Det var der­for, han og kæ­re­sten var flyt­tet til den lil­le by Ho­ved­gård. Nu – hvor kæ­re­sten var skre­det – faldt han tilbage til det vel­kend­te. Til dét møn­ster, som det var nem­mest at bli­ve i, og som kun­ne ryd­de i hvert fald nog­le af ru­de­k­u­ver­ter­ne af bor­det.

Han brød ind på rå­d­hu­set. Læn­se­de det for de­sig­ner­møb­ler, 51 Ar­ne Ja­cob­sen sto­le, som var nem­me at af­sæt­te.

Hav­de Son­ni haft lidt me­re snil­de, kun­ne han ha­ve gjort som Ni­els et par hund­re­de år tid­li­ge­re. Ni­els og hans mor kom fra fat­ti­ge kår i Jyl­land og hav­de hut­let sig gen­nem til­væ­rel­sen. Og de da i slut­nin­gen af 1700- tal­let kom til København, var de stærkt for­gæl­de­de. Løs­nin­gen på pro­ble­mer­ne blev fal­ske pen­ge­sed­ler, som snart var så vel­lig­nen­de, at li­vet be­gynd­te at ta­ge sig godt ud.

På spo­ret af guld­hor­ne­ne

At let­te løs­nin­ger sjæl­dent be­ta­ler sig, måt­te bå­de Ni­els og Son­ni san­de. De røg i spjæl­det.

Da Ni­els i 1789 blev på­gre­bet, så det for al­vor sort ud for fa­mi­li­en. Blot ti år tid­li­ge­re var en mand ble­vet hen­ret­tet på Nytorv i København for sam­me for­bry­del­se. Men gu­der­ne – og kon­gen – var Ni­els nå­dig. En døds­straf blev æn­dret til liv­s­tid i tugt­hu­set.

Det var her, hans be­ga­vel­se for al­vor be­gynd­te at skin­ne igen­nem. Han læ­ste bø­ger, stu­de­re­de fy­sik og ke­mi, hånd­værk og me­ka­nik. Og en dag var han ble­vet ur­ma­ger og gulds­med, en til­med me­get dyg­tig én, som fik til­la­del­se til at udføre re­pa­ra­tio­ner uden­for mu­re­ne. Så benå­de­de kon­gen ham. I 1797 blev Ni­els en fri mand.

Son­ni kom en tur i Vej­le Ar­re­st. Selv­om det langt­fra var før­ste gang, at han fik en dom for ind­brud og ty­ve­ri af de­sig­ner­møb­ler, be­hø­ve­de han hver­ken at fryg­te døds­straf el­ler

Guld­hor­ne­ne som de tog sig ud på ud­stil­lin­gen i Kon­ger­nes Jel­ling i 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.