Lå­ne­fin­te kan bli­ve

Fle­re og fle­re pen­sio­ni­ster væl­ger at ud­sky­de bo­ligskat­ten. Man

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

SENIORØKONOMI

Hvis du er hu­se­jer, har du nok mær­ket, hvor­dan ejen­doms­skat­ten – den så­kald­te grund­skyld – er ste­get med ra­ket­fart i lø­bet af de se­ne­ste år.

I fle­re kom­mu­ner er skat­ten ste­get så vold­somt, at man­ge pen­sio­ni­ster står i en øko­no­misk kni­be: For at få råd til at bli­ve bo­en­de i bo­li­gen, må de op­ta­ge et lån hos kom­mu­nen, så de kan ud­sky­de bo­ligskat­ten – hvil­ket og­så kal­des ’ in­de­frys­ning af ejen­doms­skat­ten’.

Den mu­lig­hed har al­le bo­li­ge­je­re, som en­ten er fyldt 65 år el­ler er på ef­ter­løn.

Det kan i før­ste om­gang ly­de som et smart spa­re- tri­ck, der for en gen­nem­snit­lig hu­se­jer sæn­ker de år­li­ge ud­gif­ter med over 12.000 kro­ner om året.

Men for man­ge pen­sio­ni­ster kan det ud­vik­le sig til en gælds­fæl­de – som i vær­ste fald kan tvin­ge æl­dre fra hus og hjem, ad­va­rer eks­per­ter, som BT har talt med.

» Den sti­gen­de grund­skyld er ved at bli­ve et me­get be­ty­de­ligt be­løb, som man­ge pen­sio­ni­ster har svært ved at fi­nan­si­e­re. Der­for væl­ger nog­le den­ne her mu­lig­hed. Men det kan væ­re lidt li­ge­som at tis­se i buk­ser­ne for at hol­de var­men, for på et tids­punkt lø­ber man tør for mu­lig­he­den for at lå­ne fle­re pen­ge, og så kan man bli­ve tvun­get til at sæl­ge hu­set, « si­ger Las Ol­sen, der er pri­va­tø­ko­nom hos Dan­ske Bank.

Fle­re æl­dre op­ta­ger gæld

I lø­bet af de se­ne­ste år er der sket en mar­kant stig­ning i an­tal­let af æl­dre, der væl­ger at ud­sky­de bo­ligskat­ten. En op­gø­rel­se, som Ar­bej­der­nes Lands­bank har ud­ar­bej­det ved et rund­spør­ge til lan­dets kom­mu­ner samt da­ta fra Dan­marks Sta­ti­stik, vi­ser, at de æl­dres sam­le­de gæld er fi­redoblet si­den 2003 – fra to mil­li­ar­der kro­ner til lidt over ot­te mil­li­ar­der i dag.

Der er i øje­blik­ket om­kring 60.000 pen­sio­ni­ster, der har ta­get lån for at in­de­fryse grund­skyl­den. Eks­per­ter for­ven­ter dog, at tal­let vil sti­ge i de kom­men­de år i takt med skat­testig­nin­ger­ne.

» Som det ser ud i dag, ty­der det på, at grund­skyl­den fort­sat vil sti­ge i de kom­men­de år, og at fle­re der­for væl­ger ind­frys­nings­mu­lig­he­den, « si­ger Las Ol­sen.

Li­se Nytoft Berg­mann, der er bo­li­gø­ko­nom hos Nor­dea Kre­dit, har reg­net på, hvor stor en gæld dan­ske­re op­byg­ger over en år­ræk­ke ved at ud­sæt­te bo­ligskat­ten. I lø­bet af en 15- årig pe­ri­o­de vil en gen­nem­snit­lig bo­li­ge­jer en­de med en gæld på 212.903 kro­ner. Tal­let er dog langt hø­je­re i nog­le af de kom­mu­ner, hvor ejen­doms­skat­ten har ta­get den stør- ste him­mel­flugt: I Fre­de­riks­berg vil gæl­den i sam­me pe­ri­o­de lø­be op i over en mil­li­on kro­ner.

I be­reg­nin­ger­ne har Nor­dea Kre­dit og­så set på, hvor man­ge år der går, før kom­mu­nen smæk­ker kas­sen i. I fle­re kom­mu­ner går der så­le­des ik­ke me­re end 11- 15 år, før der ik­ke er fle­re pen­ge at lå­ne.

» Man skal over­ve­je, om det er den rig­ti­ge løs­ning. I vær­ste fald kan man nå til et punkt, hvor kom­mu­nen ik­ke læn­ge­re har mu­lig­hed for at in­de­fryse de her skat­ter. Og så står man i en si­tu­a­tion, hvor man ik­ke blot skal be­ta­le år­lig grund­skyld – men og­så ren­ter af det, man skyl­der, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

Kræ­ver la­ve­re ren­te

Hos Æl­dre Sa­gen har man kend­skab til fle­re dan­ske­re, der er kom­met i øko­no­mi­ske pro­ble­mer.

» Det kan væ­re en ud­mær­ket må­de at få lidt luft i den dag­li­ge øko­no­mi, hvis man har en høj fri­vær­di. Men for de pen­sio­ni­ster, der har en dår­lig øko­no­mi, kan det få nog­le al­vor­li­ge kon­se­kven­ser. I de om­rå­der, hvor det sam­ti­dig er svært at sæl­ge et hus, kan det en­de med en tvangs­auk­tion, « si­ger han.

Æl­dre Sa­gen fryg­ter, at pro­ble­mets om­fang vil sti­ge i de kom­men­de år i takt med, at fle­re og fle­re æl­dre ik­ke har råd til at be­ta­le grund­skyl­den.

» Vi for­ud­ser, at det kan bli­ve et stort pro­blem. Med den ud­vik­ling, vi ser i grund­skyl­den, er der nog­le om­rå­der, hvor man næp­pe kan bli­ve bo­en­de som pen­sio­nist, med­min­dre man har en me­get, me­get stor pen­sions­ord­ning, « si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent Claus Blend­strup.

Han me­ner der­for, at man fra po­li­tisk si­de bør sæn­ke ren­ten, så ord­nin­gen bli­ver me­re for­del­ag­tig for æl­dre:

» Vi me­ner, at man bur­de gø­re in­de­frys­nings­reg­ler­ne lidt me­re gun­sti­ge for pen­sio­ni­ster­ne. Det skul­le ger­ne væ­re en hjælp. En mu­lig­hed kun­ne væ­re at læg­ge ord­nin­gen over til sta­ten, som bur­de kun­ne ad­mi­ni­stre­re det bil­li­ge­re end 98 kom­mu­ner, « si­ger Claus Blend­strup.

Ski­ve

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

37.418

56.116

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.