E en gælds­fæl­de

Øv­ren kan i vær­ste fald ko­ste hus og hjem, ad­va­rer eks­per­ter

BT - - PRIVATØKONOMI -

74.806

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

30 Grund­skyl­den er en skat, man be­ta­ler af grun­dens vær­di – dvs. hvad grun­den ef­ter Skats vur­de­ring vil­le væ­re værd, hvis der ik­ke lå et hus på den. Hvor stor en an­del af grund­vær­di­en, du skal be­ta­le grund­skyld af, re­gu­le­res gen­nem din kom­mu­nes grund­skyldspro­mil­le, der kan ud­gø­re mini­mum 16 pro­mil­le og mak­si­malt 34 pro­mil­le af grund­vær­di­en. Har din kom­mu­ne en grund­skyldspro­mil­le på f. eks. 20, be­ty­der det, at du skal be­ta­le 20 pro­mil­le ( el­ler 2 pro­cent) af grund­vær­di­en mi­nus even­tu­el­le fradrag i grund­skyld. På land­s­plan be­ta­ler den gen­nem­snit­li­ge hu­se­jer 12.608 kr. i grund­skyld om året i 2015. Der er me­get store for­skel­le mel­lem kom­mu­ner­ne. I Mor­sø be­ta­ler en gen­nem­snit­lig hu­se­jer kun 3.077 kr. om året, mens en hu­se­jer på Fre­de­riks­berg be­ta­ler 47.146 kr. Si­den 2007 er grund­skyl­den ste­get 49,2 pro­cent i gen­nem­snit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.