Styr­te­de 200 me­ter i af­grund

En kvin­de er død Nor­ge eft er, at hun sty rte­de fl ere hund­re­de me­ter ned ved turi­stat­trak­tion

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk

ULYK­KE

En af de stør­ste og mest kend­te nor­ske turi­stat­trak­tio­ner, Trolltunga, som man­ge nok gen­ken­der på et bil­le­de el­ler har be­søgt, blev lør­dag ramt af en tragedie, da en ung kvin­de­lig uden­land­sk stu­de­ren­de i 20’ er­ne faldt ud over kan­ten ved det be­røm­te ud­spring og dø­de.

Trolltunga, der har få­et sit navn, da klip­pen nær­mest lig­ner en tun­ge, er kendt over store de­le af ver­den for sit im­po­ne­ren­de og dra­ma­ti­ske ud­spring, hvor man prak­tisk talt hæn­ger ud over en af­grund på ad­skil­li­ge hund­re­de me- ter. Udsprin­get er 700 me­ter over sø­en Rin­ge­dalsvat­net. Iføl­ge det nor­ske nyheds­bu­reau NTB var der er fald på mel­lem 200 og 300 me­ter det sted, hvor kvin­den styr­te­de i dø­den.

Man­ge turi­ster be­nyt­ter sig da og­så af mu­lig­he­den for at få ta­get nog­le fl ot­te og spek­taku­læ­re billeder med den smuk­ke nor­ske na­tur i bag­grun­den.

Men net­op på grund af det store fald, der er fra Trolltunga, me­ner en lo­kal, som Ber­gens Ti­den­de har væ­ret i kon­takt med, at det blot var et spørgs­mål om tid, før en dødsulykke vil­le fi nde sted.

» Det er gru­somt, at det her er sket, men det er ik­ke over­ra­sken­de. Sta­ti­stisk set, sam­men­lig­net med an­tal ulyk­ker på Prei­ke­sto­len ( et an­det kendt norsk fj eld med et im- po­ne­ren­de ud­spring, red.) i Ro­ga­land, er det næ­sten un­der­ligt, at det ik­ke er sket før, « ud­ta­ler Amy Hen­dri­ck­son, der bor i lo­ka­l­om­rå­det, til avi­sen.

Var på ud­fl ugt

Selv­om det er sel­ve ’ tun­gen’ på Trolltunga, som er den be­røm­te og umid­del­bart far­lig­ste del af fj el­det, så var det iføl­ge vid­ner ik­ke der­fra, den un­ge kvin­de faldt i dø­den. Det var li­ge ved si­den af ’ tun­gen’, in­den man når til frem­s­prin­get.

Den kvin­de­li­ge stu­de­ren­de var på ud­fl ugt med en stør­re grup­pe til fj el­det, da ulyk­ken ske­te. Og selv­om norsk po­li­ti end­nu ik­ke er fuld­stæn­dig klar over, hvad der præ­cis ske­te, så me­ner de ik­ke, at der er ta­le om en for­bry­del­se.

» Som ud­gangs­punkt er der in­gen­ting, der pe­ger på, at der er sket no­get strafb art. Det ser ud som om, det ude­luk­ken­de er en tragisk hæn­del­se, « si­ger ope­ra­tions­le­der hos po­li­ti­et Fro­de Kol­lt­veit til NTB.

Ulyk­ken

ske­te ved Trolltunga, der er en af de stør­ste og mest kend­te turi­stat­trak­tio­ner i Nor­ge.

Det var en uden­land­sk stu­de­ren­de, som stu­de­re­de i Ber­gen, der lør­dag faldt i dø­den fra den nor­ske turi­stat­trak­tion Trolltunga. Lo­kalt er man ik­ke overrasket. Fo­to: Ste­i­nar Tal­mo­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.