Kul­tur PÅ VIN­GER­NE MED

BT- læ­ser Ras­mus Stavns­borg vandt en fly­ve­tur fra Wales til Pa­ris med Iron Mai­dens san­ger ved ro­ret

BT - - NYHEDER - Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen bt@ bt. dk

CARDIFF/ PA­RIS

Vi be­fin­der os i et Bo­e­ing 737- fly på vej over Den En­gel­ske Ka­nal med kurs mod Pa­ris, da den skrat­ten­de stem­me ly­der fra før­stepi­lo­ten:

» This is your cap­tain spe­aking... scream for me, Flight 666! «

Ik­ke no­gen van­lig mel­ding fra et co­ck­pit, men nu er vi hel­ler ik­ke på no­gen helt al­min­de­lig fly­ve­tur. Fly­et er ’ Iron Mai­den Flight 666’ og vo­res kap­ta­jn er den fly­ve­kyn­di­ge for­san­ger i ban­det Iron Mai­den, Bru­ce Di­ck­in­son.

Om bord er 150 fans, kon­kur­ren­ce­vin­de­re, pla­de­sel­skabs­folk og pres­se­folk, som skal be­sø­ge Gu­il­lau­me Tellstu­di­et i Pa­ris for at hø­re det nye Iron Mai­den- al­bum, ’ The Book of Souls’, in­tro­du­ce­ret af Di­ck­in­son selv.

Blandt pas­sa­ge­rer­ne er BTs kon­kur­ren­ce­vin­der, 42- åri­ge Ras­mus Stavns­borg, en for­stads- fa­mi­lie­far, der nor­malt va­re­ta­ger sit hverv i for­sva­rets bom­be­ryd­nings­en­hed i Dra­gør.

180 kon­cer­ter

Han op­da­ge­de al­le­re­de Iron Mai­den som 8- årig. Som 15årig så han sin før­ste af i alt 180 (!) Mai­den- kon­cer­ter og blev inkar­ne­ret fan.

I de se­ne­ste ti år har Ras­mus væ­ret ak­tiv i den uof­fi- ci­el­le fan­klub Mai­den Den­mark, og han har rejst ver­den rundt for at op­le­ve ban­det: I Ja­pan, In­do­nesi­en, Sy­da­me­ri­ka, USA, Au­stra­li­en og overalt i Eu­ro­pa. Han er en del af et stort glo­balt net­værk af inkar­ne­re­de Iron Mai­den- fans.

Fly­ve­tu­ren be­gyn­der i Cardiff, Wales, hvor Di­ck­in­son dri­ver sit luft­fart­s­sel­skab Cardiff Avi­a­tion.

Se­ne­re ef­ter fly­ve­tu­ren i det sen­som­mer­he­de Pa­ris be­fin­der vi os nu i Iron Mai­dens stu­die. Be­lig­gen­de i et smalt

Det blev det, ja. I alt 92 mi­nut­ters mu­sik, sva­ren­de til en fod­bold­kamp plus til­lægs­tid. Pas­sen­de nok er af­te­nens lyt­te­ses­sion og­så ind­delt i to ’ halv­le­ge’ med 20 mi­nut­ters pau­se.

Me­di­ta­tion og he­ad­ban­ging

Åb­nings­num­me­ret ’ If Eter­ni­ty Should Fail’ byg­ges lang­somt op og bra­ger så ud i sa­len, fulgt op af sing­le- for­lø­be­ren ’ The Spe­ed of Light’ med si­ne kvar­te ’ En­ter Sand­men’- rif­fs. hen­ført de to gam­le barn­dom­skam­me­ra­ter og fans til et nyt sta­die af Mai­den­be­vidst­hed.

Ku­re­ret for kræft

San­gen er kom­po­ne­ret af Di­ck­in­son selv, og han syn­ger al­de­les blæn­den­de på al­bum­met. Ef­ter ind­spil­nin­gen blev Di­ck­in­son el­lers di­ag­no­sti­ce­ret for en kræfts­vulst ved tun­gen, men ef­ter en vel­lyk­ket ope­ra­tion er den 57- åri­ge front­mand tilbage i fin form.

» Jeg er glad for at væ­re ku­re­ret, glad for det nye al­bum, glad for at vi skal tur­ne­re igen... og glad, for­di jeg jo skal syn­ge, « som Di­ck­in­son af­slut­nings­vis for­kynd­te det til sa­lens store ap­plaus.

Tur­néen vil ind­be­fat­te nye Mai­den- ter­ri­to­ri­er som Ki­na og Sydafrika, hvil­ket Ras­mus al­le­re­de har ta­get se­ri­øst ad no­tam, mens han af­ven­ter en dansk kon­cert­da­to, for­ment­lig næ­ste som­mer. ’ The Book of Souls’ er ban­dets før­ste stu­die- ud­spil i fem år, si­den det el­lers for­mode­de af­skeds- al­bum, ’ The Fi­nal Fron­ti­er’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.