Mi­ni­ste­ri­er­nes hur­tig­lø­ber

BT - - NAVNE - San­ni Jen­sen sanj@ ber­ling­s­ke. dk

40 I OVER­MOR­GEN

Pe­ter Stens­gaard Mørch har fart på. Ik­ke ale­ne er han en fl it­tig og hur­tig ma­ra­ton­lø­ber – hans kar­ri­ere­for­løb kan og­så gø­re de fl este godt og grun­digt for­pu­ste­de.

Det tog ham ik­ke me­re end ti år, fra han stod som nyud­dan­net cand. sci­ent. pol. fra statskund­skabs­stu­di­et på Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2003, til han be­stred den ul­ti­ma­ti­ve po­si­tion i top­pen af det dan­ske em­beds­værk som de­par­te­ments­chef.

Krid­te­de sko­e­ne tid­ligt

Der var lagt an til en am­bi­tiøs kar­ri­e­re al­le­re­de i stu­di­e­ti­den. Ak­ku­rat li­ge­som sto­re­bro­de­ren Lars, som er di­rek­tør i Dan­ske Bank.

Si­den Mørch i 2013 blev den yng­ste de­par­te­ment­chef i Dan­mark og over­tog top­po­sten i Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et fra sin for­gæn­ger, Bo Smith, har han be­tjent he­le tre mi­ni­stre.

Først ar­bej­de­de han sam­men med den nu­væ­ren­de for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Met­te Fre­de­rik­sen, der­eft er Hen­rik Dam Kri­sten­sen ( S), og si­den den nu­væ­ren­de Ven­stre- re­ge­ring blev dan­net i slut­nin­gen af ju­ni, har han ar­bej­det sam­men med Jørn Ne­er­gaard Lar­sen.

Stra­te­gi­haj med næ­se for spin

For­ud for sin tid i Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et har Pe­ter Stens­gaard Mørch haft le­der­stil­lin­ger i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og In­den­rigs- og Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, hvor han på et tids­punkt bå­de var kon­tor­chef, le­der af mi­ni­ster­se­kre­ta­ri­a­tet og pres­se­chef.

Net­op po­li­tisk kom­mu­ni- ka­tion og stra­te­gi er no­get af det, han bli­ver rost for at væ­re dyg­tig til – ud­over si­ne ev­ner som em­beds­mand.

Da han ar­bej­de­de sam­men med den da­væ­ren­de kon­ser­va­ti­ve sund­heds­mi­ni­ster Jakob Axel Ni­el­sen, cyk­le­de han med ham til Pa­ris, for­di ’ det var sjovt’, som Pe­ter Stens­gaard Mørch selv for­tal­te den­gang.

Lig­ger ik­ke i hæn­ge­køj­en

En af hans for­hen­væ­ren­de kol­le­ga­er fra ti­den i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, Frank Kors­holm, for­tal­te til Ber­ling­s­ke i for­bin­del­se med Pe­ter Stens­gaard Mør­chs ud­næv­nel­se til de­par­te­ments­chef, at han ik­ke var overrasket over, at den den­gang 37- åri­ge Mørch fi k job­bet.

» Pe­ter er et af de mest am­bi­tiø­se men­ne­sker, jeg har mødt, og han knok­ler he­le vej­en, til han har nå­et sit mål, « sag­de Frank Kors­holm den­gang.

Pri­vat får Pe­ter Stens­gaard Mørch og­så tid til ten­nis ud­over lø­be­tu­re­ne og står og­så for en whi­sky- lo­ge sam­men med tid­li­ge­re stu­di­e­kam­me­ra­ter. Han er gift og far til tre børn på tre, syv og ti år.

Han var lan­dets yng­ste de­par­te­ments­chef, da han til­t­rå­d­te

i 2013, og godt to år ef­ter har Pe­ter Stens­gaard Mørch al­le­re­de be­tjent tre for­skel­li­ge

mi­ni­stre. Fo­to: Ru­ne jo­han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.