Mænd og kvin­der

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

An­die ( Ka­te Hud­son) er en ung jour­na­list, der ski­ver en klum­me for et kvin­de­blad. Hun over­ta­ler sin chef til at la­de hen­de skri­ve en ar­ti­kel om al­le de fejl, kvin­der be­går, som skræm­mer de­res da­tes væk. An­die vil de­mon­stre­re sin po­in­te ved at få sig en da­te og der­eft er skræm­me ham væk in­den for 10 da­ge. På sam­me tid for­sø­ger re­k­la­me­man­den Ben ( Mat­t­hew McCo­naug­hey) at over­be­vi­se sin chef om, at han er den ret­te til at ta­ge sig af en be­stemt kli­ent. Det vil han gø­re ved at vi­se, at han har så me­get for­stand på kvin­der, at han kan få en kvin­de til at fal­de for ham på min­dre end to uger. Skæb­nen vil, at An­die og Ben mø­des, og en mas­se for­vik­lin­ger føl­ger med, når de be­gyn­der at da­te uden at ken­de til den an­dens skjul­te dags­or­den. De to po­pu­læ­re­re Hol­lywood- sku­e­spil­le­re Ka­te Hud­son og Mat­t­hew McCo­naug­hey har en gni­stren­de ke­mi i den­ne ro­man­ti­ske ko­me­die. Og de klær’ hin­an­den ut­ro­lig godt, men det er al­li­ge­vel ik­ke nok

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: at løft e fi lmen, der har en tem­me­lig ty nd hand­ling, ret me­get. ( TV3+)

An­die ( Ka­te Hud­son) og Ben ( Mat­t­hew McCo­naug­hey) er på hver sin mis­sion, og det er be­stemt ik­ke me­nin­gen, at de skal fo­rel­ske sig!

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.