LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPORTEN VIND EL­LER ...

BT - - SPORTEN - Fo­to: Hen­ning Bagger Sejr over Ar­me­ni­en, sejr over Portu­gal Sejr over Ar­me­ni­en, uaf­gjort mod Portu­gal Sejr over Ar­me­ni­en, ne­der­lag til Portu­gal

VIN­DER DAN­MARK SI­NE

to sid­ste kam­pe, slut­ter lands­hol­det med 17 po­int, men er fort­sat af­hæn­gig af, at Albanien sæt­ter mini­mum tre po­int til i si­ne sid­ste tre kam­pe. Sker det, er vi til gen­gæld sik­re på at gå vi­de­re, for­di vi er bed­re end al­ba­ner­ne ind­byr­des. Ef­ter 1- 1 ude og 0- 0 hjem­me kom­mer reg­len om ude­ba­ne­mål i spil. Portu­gal kan vi og­så over­ha­le, men det kræ­ver, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do og co. hol­der sig i ro og blot hen­ter fi­re po­int i si­ne tre sid­ste op­gør.

MED FI­RE PO­INT

i de sid­ste kam­pe en­der Dan­mark på 15 i alt. Der­med må Albanien mak­si­malt vin­de en og spil­le en uaf­gjort af de sid­ste tre, hvis de skal slut­te bag Mor­ten Ol­sens trop­per. EM- bil­let­ten kan dog og­så ind­lø­ses, hvis Portu­gal ud­over det ene po­int mod Dan­mark mod for­vent­ning kun får et yder­li­ge­re i si­ne re­ste­ren­de kam­pe mod Albanien og Ser­bi­en.

TA­BER DAN­MARK TIL

Mandag 7. sep­tem­ber

2015

Portu­gal, kan po­rtu­gi­ser­ne ik­ke læn­ge­re hen­tes. Til gen­gæld er det fort­sat mu­ligt at hol­de Albanien bag os. Med en sejr over Ar­me­ni­en en­der vi på 14 po­int og er så­le­des af­hæn­gi­ge af, at al­ba­ner­ne blot får tre po­int ud af de­res sid­ste tre kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.