Et twist for Kvist

Wil­li­am Kvist er ble­vet gjort til syn­de­buk på lands­hol­det de se­ne­ste må­ne­der. I aft en kan han mi­ste sin plads i star­top­stil­lin­gen

BT - - SPORTEN -

EM- KVAL.- KAMP

Ka­nal 5 kl. 18.00 BT i Je­re­van, Ar­me­ni­en Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Hen­ning Bagger da ble­vet gjort til vi­ce­an­fø­rer. Men mandag aft en kan mar­ke­re en ny tid for Wil­li­am Kvist. En tid, hvor en plads på bæn­ken kan væ­re vir­ke­lig­he­den for den hjemvend­te FCK­spil­ler. Fre­dag blev Kvist ta­get ud i pau­sen mod Albanien, og når Ar­me­ni­en ven­ter kl. 18 i aft en, kan Jakob Poul­sen el­ler hold­kam­me­ra­ten Tho­mas Dela­ney me­get vel ha­ve over­ta­get hans plads på den cen­tra­le midtbane.

» Jeg er med på lands­hol­det for og­så at spil­le så me­get som mu­ligt og for at væ­re en del af det. Lands­hol­det er en stor del af mig, og jeg er en del af lands­hol­det og har væ­ret det i no­get tid, « si­ger Kvist om det fak­tum, at spil­le­ti­den skrum­per ind.

Hård kri­tik

Det gør den eft er en EM- kva­li­fi ka­tion, hvor Kvist har få­et stor kri­tik. Midt­ba­ne­spil­le­ren har få­et skudt i fod­bold­støv­ler­ne, at han spil­ler bå­de for lang­somt og for me­get til si­den og bag­ud. Kri­tik­ken har væ­ret at fi nde bå­de i me­di­er­ne og blandt fans, og fre­dag blev der så­gar jublet i Par­ken, da FCKe­ren blev skift et ud. På den må­de er fod­bol­dens ver­den hård og ubarm­hjer­tig.

» Jeg tror ik­ke kun, det er i Dan­mark. Jeg tror, det er over he­le ver­den. Fod­bol­den og ge­ne­relt sport­s­ver­de­nen har en kort hukom­mel­se, og kan du ik­ke ac­cep­te­re det, skal du la­de væ­re med at væ­re med, « fast­slår Kvist, der for­sø­ger ik­ke at la­de sig gå på af hver­ken fans el­ler pres­se.

» Jeg læ­ser det ik­ke og kø­rer ik­ke så me­get rundt i de ting. Det vig­ti­ge er, hvad der in­ter­nt bli­ver meldt ud. Hvad Mor­ten, Stå­le ( Sol­bak­ken, red.) el­ler med­spil­ler­ne har af for­nem­mel­ser. Jeg vil­le selv- føl­ge­lig helst, hvis folk ka­ste­de ro­ser, hvor jeg gik. Det vil­le væ­re fan­ta­stisk, og så­dan tror jeg, al­le ger­ne vil ha­ve det. Men al­le på lands­hol­det har prø­vet pe­ri­o­der, hvor det ik­ke er gå­et så godt en­ten på de so­ci­a­le me­di­er el­ler i pres­sen, « si­ger den 30- åri­ge kø­ben­hav­ner.

Æn­drer sig ik­ke

Mor­ten Ol­sens op­bak­ning har Wil­li­am Kvist imid­ler­tid al­tid haft , og den vil han utvivl­s­omt fort­sat ha­ve. Bæn­ke­plads i aft en el­ler ej. Og det er det vig­tig­ste for man­den, der de­ler van­de­ne. Ik­ke kun på grund af spil­let på ba­nen, men og­så hans age­ren uden for ba­nen, hvor han oft e de­ler ud af sig selv på de so­ci­a­le me­di­er.

» Jeg kom­mer ik­ke til at æn­dre mig, for­di der er nog­le fans, der sy­nes, jeg gør det ene el­ler det an­det. Det er én ting, jeg har lært. At æn­dre mig er det sid­ste jeg kom­mer til at gø­re. Jeg le­ver fi nt med det, uan­set om der er kri­tik el­ler ro­ser. Det er al sam­men en del af det at væ­re med her, « slut­ter man­den med de 58 land­skam­pe.

Spørgs­må­let er, om num­mer 59 kom­mer i aft en.

Wil­li­am Kvist har i fle­re år væ­ret fast mand i Mor­ten Ol­sens star­top­stil­ling på A- lands­hol­det, men nu kan hans plads væ­re tru­et. Fo­to: Claus Bech

( fo­to)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.