Dela­neys D- dag?

Det kan bli­ve ’ ele­ven’ Tho­mas Dela­ney, der slår ’ meste­ren’ Wil­li­am Kvist af på den dan­ske midtbane, til af­te­nens vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp

BT - - SPORTEN - BT I JE­RE­VAN Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

I dag kan bli­ve D- dag. D for Dela­ney – Tho­mas Dela­ney. FCK­kap­ta­j­nen har al­le­re­de tre land­skam­pe i bæl­tet, men be­gyn­der han på ba­nen i af­ten i Ar­me­ni­en, vil det væ­re hans før­ste be­tyd­nings­ful­de kamp mod et an­det hold end lil­le­put­na­tio­nen Mal­ta.

Dela­ney kan der­med hop­pe af bå­den med ’ lands­hold­sem­ner’ og i ste­det lø­be ned på stran­den, hvor den hår­de be­skyd­ning fo­re­går – i så fald vil han væ­re at reg­ne for ’ lands­holds­spil­ler’.

Tho­mas Dela­ney kan me­get vel væ­re i Mor­ten Ol­sens star­top­stil­ling, når Dan­mark i dag mø­der Ar­me­ni­en i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.