’’

BT - - SPORTEN - Tho­mas Dela­ney

Først vil du ba­re ind på lands­hol­det, der­næst vil du bli­ve på hol­det, og til sidst vil du gø­re en for­skel. Det har jeg en tro på, at jeg kan gø­re

Det er Tho­mas Dela­ney, der gen­nem snart man­ge år har væ­ret en nøg­le­spil­ler i FC København, klar til. Det me­ner han selv, og no­get ty­der på, at Mor­ten Ol­sen er enig.

Midt­ba­ne­spil­le­ren, der i sid­ste uge kun­ne fejre sin 24- års- fød­sels­dag, lig­ner så­le­des et god bud på en star­ter mod ar­me­ni­er­ne.

» Jeg har væ­ret her et par gan­ge nu. Først vil du ba­re ind på lands­hol­det, der­næst vil du bli­ve på hol­det, og til sidst vil du gø­re en for­skel. Det har jeg en tro på, at jeg kan gø­re. Jeg har haft et par go­de må­ne­der, så jeg er klar. Men som al­le ved, er det land­stræ­ne­ren, der be­stem­mer. Sy­nes han, at jeg er god nok, vil jeg spil­le min rolle der­u­de, « si­ger Tho­mas Dela­ney.

Spil­ler FCKe­ren fra start, bli­ver det en­ten på den lidt uvan­te plads som ven­stre ba­ck el­ler på den cen­tra­le midtbane, hvor han pa­ra­doksalt nok vil slå læ­re­meste­ren og den nu hjemvend­te hold­kam­me­rat, Wil­li­am Kvist, af hol­det. Den plads kan og­så til­fal­de Jakob Poul­sen, der li­ge­som Dela­ney var at fin­de ved Mor­ten Ol­sens si­de ved gårs­da­gens af­slut­ten­de pres­se­mø­de. Her in­di­ke­re­de land­stræ­ne­ren så­le­des, at de to sag­tens kan få en rolle at spil­le i den kamp, der bå­de kan tæn­de og sluk­ke det dan­ske håb om en di­rek- te bil­let til næ­ste års EM i Frankrig.

» Det kun­ne de ha­ve, ja. Nog­le gan­ge er vi nødt til at la­ve lidt om på vo­res stra­te­gi. Hel­dig­vis skal vi ik­ke la­ve nog­le ud­skift­nin­ger i for­hold til ska­der. Det har vi så san­de­lig el­lers væ­ret ude for man­ge gan­ge. Men al­le 23 spil­le­re er klar, « for­tæl­ler Mor­ten Ol­sen.

Lagt op til æn­drin­ger

Land­stræ­ne­ren har der­med frit spil, når han skal sæt­te sin star­top­stil­ling. Der er der­for fle­re po­si­tio­ner, hvor der kan ske ud­skift­nin­ger i for­hold til dét mand­skab, der fre­dag skuf­fe­de med 0- 0 mod Albanien.

På ven­stre ba­ck gjor­de Riza Dur­mi­si en god fi­gur i Par­ken, men spørgs­må­let er, om Brøndby- spil­le­ren er klar til to kam­pe på ba­re 72 ti­mer. Det gør Tho­mas Dela­ney til kan­di­dat til dén po­si­tion, nøj­ag­tig som han sam­men med Wil­li­am Kvist og Jakob Poul­sen er i spil til en plads på den cen­tra­le midtbane. En an­den Poul­sen, Yus­suf, kom­mer ef­ter alt at døm­me ind på høj­re fløj, Op­stil­ling: 4- 3- 3 ef­ter hans flot­te ind­hop fre­dag. Han fortræn­ger der­med Pio­ne Si­sto til bæn­ken.

En­de­lig slås Ni­co­lai Jør­gen­sen og Martin Brait­hwai­te om Tho­mas

Dela­ney Mi­cha­el

Kro­hn- De­hli plad­sen på ven­stre fløj, men FCK­spil­le­rens sid­ste 45 mi­nut­ter for­le­den, kan gi­ve ham gen­valg. Mor­ten Ol­sen har kor­te­ne i hån­den. Nu er det tid til at de­le dem ud.

BTs bud på af­te­nens dan­ske star­top­stil­ling

Ni­co­lai

Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.