KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN -

KIG PÅ RO­BERT

Lewan­dowski og Ga­reth Ba­le. Ja, det er gan­ske rig­tigt ver­dens­klas­se­spil­le­re fra hyl­den over Chri­sti­an Erik­sen og Ni­ck­las Bendt­ner. Men de to har no­get nær egen­hæn­digt spar­ket de­res lands­hold mod EM. Den slags er for me­get at for­lan­ge. Det er der in­gen tvivl om. Men der har væ­ret lidt for langt mel­lem snap­se­ne fra Dan­marks off en­si­ve es­ser. Især fra den nu ska­de­de Chri­sti­an Erik­sen, der står no­te­ret for nul mål og en en­kelt as­sist i de fem kva­li­fi ka­tions­kam­pe, han i den­ne om­gang har spil­let. Det er sim­pelt­hen ik­ke nok for en spil­ler med et ta­lent, der bur­de til­ve­je­brin­ge så me­get me­re. Vi mang­ler sta­dig at se Erik­sen til­fø­re det til lands­hol­det, som han har bril­le­ret med i først Ajax Am­ster­dam og si­den Tot­ten­ham. Bendt­ner var knivskarp mod Ser­bi­en sid­ste eft er­år, hvor han score­de to rig­ti­ge an­gri­ber­mål – men desvær­re er det og­så de ene­ste kas­ser fra Wol­fsburg- spil­le­rens fød­der el­ler ho­ved ind­til vi­de­re. Skal et hold som Dan­mark til EM, skal vo­res stør­ste off en­si­ve nav­ne præ­ste­re. Men desvær­re har for me­get i ste­det væ­ret lagt

over i ’ mar­gi­nal­spil­ler­nes’ hæn­der.

DE FLE­STE VED,

hvor vig­tigt det er at ha­ve en god hjem­me­ba­ne i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Det har Dan­mark. Når Par­ken er i gear, som mod Ser­bi­en i ju­ni el­ler for­le­den mod Albanien, er det dan­ske na­tio­nalsta­dion ik­ke no­get let sted at væ­re ude­hold. Desvær­re er to sej­re af fi re mu­li­ge for lidt til at det vir­ke­lig bat­ter. Især ne­der­la­get til Portu­gal sid­ste år har sat si­ne dybe spor på de dan­ske chan­cer for en di­rek­te bil­let til EM, men og­så fre­da­gens nul­lert i Par­ken har eft er­ladt skram­mer.

HVEM SKAL SPIL­LE

på fl øj­en? Hvor­dan skal midt­ba­ne­kon­stel­la­tio­nen se ud? Hvem skal er­stat­te en ska­det Ni­co­lai Boi­le­sen? Og er Da­ni­el Ag­ger egent­lig klar? Mor­ten Ol­sen har blan­det si­ne kort li­ge så oft e som en croupi­er på et ca­si­no. Nog­le gan­ge af lyst – an­dre af nød. Land­stræ­ne­ren har haft svært ved at fi nde en fast høj­re fl øj li­ge si­den Den­nis Rom­me­da­hl hu­se­re­de. Bå­de Las­se Vi­be, Las­se Schö­ne, Yus­suf Poul­sen og Pio­ne Si­sto har få­et mu­lig­he­den, men in­gen har vun­det Ol­sens en­de­li­ge til­lid. På midt­ba­nen har Wil­li­am Kvist langt fra spil­let sin bed­ste kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring, og det har gi­vet grund til ro­ke­rin­ger. Og så er der de evi­ge ska­despro­ble­mer med Da­ni­el Ag­ger og Ni­co­lai Boi­le­sen. Her er ord vist eft er­hån­den over­fl ødi­ge.

DET SE­NE­STE ÅR

og der­med den­ne kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring har væ­ret præ­get af to store op­gør. Et i eft er­å­ret mel­lem DBUs le­del­se og land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen – og et i for­å­ret mel­lem sam­me le­del­se og lands­holds­spil­ler­ne. Først­nævn­te top­pe­de i for­bin­del­se med ude­kam­pen i Ser­bi­en. Dan­mark vandt, men den mil­dest talt dår­li­ge stem­ning mel­lem DBUs øver­ste le­del­se og land­stræ­ne­ren har ka­stet lange skyg­ger. Skyg­ger, der og­så har kryd­set dør­tær­ske­len til om­klæd­nings­rum­met. Den tær­skel blev i den grad og­så kryd­set i for­å­ret, hvor den så­kald­te lands­holds­kon­fl ikt skab­te stor af­stand. Ik­ke ba­re mel­lem DBU og spil­ler­ne. Nej, der blev og­så gra­vet grøft er in­ter­nt mel­lem lands­holds­spil­ler­ne, hvor eks. Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg mar­ke­re­de sig med ord, der ik­ke blev mod­ta­get li­ge vel al­le ste­der i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.