Langt­fra et hit

BT - - SPORTEN -

DET BUR­DE IKK’ væ­re så­dan her’. Så­dan lød et af de stør­ste dan­ske hits for en lil­le hånd­fuld år si­den. Et hit, Mor­ten Ol­sen me­get pas­sen­de kan sæt­te på i spil­ler­bus­sen, når den i aft en kø­rer det dan­ske lands­hold de få ki­lo­me­ter fra Ho­tel Mar­ri­ott i cen­trum af den ar­men­ske ho­ved­stad Je­re­van til by­ens sta­dion.

For det bur­de ik­ke væ­re så­dan her. Det bur­de ik­ke væ­re så­dan, at det dan­ske lands­hold in­den den­ne kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rings næst­sid­ste grup­pe­kamp ik­ke har EM- skæb­nen i eg­ne hæn­der – el­ler i bed­ste fald er tvun­get til at slå Portu­gal på ude­ba­ne. Det er så langt fra et hit, som det kan væ­re.

For at ma­le et bil­le­de, de fl este sport­s­in­ter­es­se­re­de kan for­hol­de sig til, er vi få ki­lo­me­ter fra top­pen af Al­pe d’Hu­ez. Men det dan­ske lands­hold er ik­ke i for­re­ste ud­brud. I ste­det sid­der Mor­ten Ol­sen og co. pru­sten­de bag­ved og hå­ber på, at en af de to før­en­de går ned på op­løbs­stræk­nin­gen.

Al­pe d’Hu­ez er i det­te til­fæl­de na­tur­lig­vis en me­ta­for på EM- kva­li­fi ka­tio­nen, mens de to før­en­de ryt­te­re er Portu­gal og Albanien. At Portu­gal er for­an, er bå­de for­stå­e­ligt og for­ven­te­ligt. Men at Albanien - på grund af de­res kamp i hån­den - er det sam­me så kort før mål­stre­gen… Ja, så­dan bur­de det ik­ke væ­re.

Men så­dan er det. De rød- hvi­de kan selv­føl­ge­lig fort­sat nå at gå for­bi de før­en­de, men de sid­der i en van­ske­lig po­si­tion, hvor to lidt for chan­ce- og ri­si­ko­be­to­ne­de playoff - kam­pe i novem­ber kan bli­ve den ene­ste mu­li­ge en­tre­bil­let til EM i Frankrig næ­ste som­mer. Det ved vi me­get me­re om eft er aft enens kamp mod Ar­me­ni­en – og ik­ke mindst eft er den ind­byr­des kamp mel­lem Albanien og Portu­gal, der spar­kes i gang se­ne­re på aft enen et sted i den al­ban­ske provins. DE DAN­SKE DREN­GE lig­ger, som de har redt. Selv om en kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring stræk­ker sig over 13- 14 må­ne­der, af­gø­res den i sid­ste en­de af små de­tal­jer. Og her har Ol­sens hold ik­ke væ­ret skarp nok in­den de to sid­ste kam­pe. Hol­det har spil­let ra­sen­de fi ne kam­pe – som de to mod Ser­bi­en. Men to kam­pe har væ­ret af­gø­ren­de for, at tin­ge­ne i dag er en smu­le me­re pla­get af tri­stes­se end af glæ­de: hjem­me­kam­pe­ne mod Portu­gal i ok­to­ber sid­ste år og Albanien fre­dag.

Det er dis­se kam­pe, der set ud fra et øje­bliks­bil­le­de, har skabt al­le pro­ble­mer­ne. Det var her – end­da på hjem­me­ba­ne i Par­ken – off en­si­ve pro­fi ler som Ni­ck­las Bendt­ner og Chri­sti­an Erik­sen ( ska­det mod Albanien) skul­le ha­ve vist de­res klas­se.

Og her er net­op ker­nen. Det dan­ske lands­hold sid­der på et yder­ligt EM- man­dat i 11. ti­me, for­di hjem­me­ba­ne­for­tet ik­ke holdt stand, og for­di de øver­st­be­fa­len­de på net­op dét fort ik­ke slog til, da der var al­ler­mest brug for dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.