WALES’ GYLD­NE G

Wales er ét po­int fra at kva­li­fi ce­re sig til en EM- slut­run­de for før­ste gang no­gens der be­gynd­te med et tragisk selv­mord, yd­my­gen­de ne­der­lag og et glemt pas, m

BT - - SPORTEN - GRIFFEN KOM­MER Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk CHRIS COLEMAN Chris Coleman

Der var py­n­tet op til fest i Cardiff i aft es. For­vent­nin­gen var en ga­ve af de helt store - en pak­ke med bil­let­ten til EM i Frankrig næ­ste som­mer. Men land­stræ­ner Chris Coleman måt­te skuf­fe si­ne me­re end 30.000 fest­stem­te gæ­ster med 0- 0 mod Is­ra­el og der­med en ud­sæt­tel­se af fe­sten. For den skal nok kom­me.

Med et en­kelt po­int mod en­ten Bos­ni­en på ude­ba­ne el­ler håb­lø­se An­dor­ra på hjem­me­ba­ne vil Wales kva­li­fi ce­re sig til EM i fod­bold for før­ste gang no­gen­sin­de. En præ­sta­tion, der ik­ke kun gi­ver gen­lyd på de bri­ti­ske øer, men og­så i he­le re­sten af Eu­ro­pa.

Den bli­ver end­nu et kapitel til for­tæl­lin­gen om de små na­tio­ners suc­ces­ri­ge EM- kva­li­fi ka­tion, som og­så Island, Nor­dir­land og Færø­er­ne bi­dra­ger til. Men sam­ti­dig bli­ver det og­så kul­mi­na­tio­nen på en uvir­ke­lig op­stig­ning fra bun­den af fod­bold­ver­den som num­mer 117 på ver­dens­rang­li­sten i sel­skab med Hai­ti og Gre­na­da til top­pen af pop­pen for­an sto­re­bror Eng­land på ba­re fi re år.

Over­tog eft er Spe­ed

Det er træ­ner Chris Coleman, der står i spid­sen for mirak­let, og han kan­di­de­rer nu til tit­len som fol­ke­helt. Man­ge fod­bold­kyn­di­ge wa­li­se­re vil­le helt sik­kert ger­ne væ­re i hans sko nu og om en må­ned, når bil­let­ten en­de­lig kom­mer i hus. Så­dan var det ik­ke, da han fra be­gyn­del­sen af 2012

FØDT: RE­PRÆ­SEN­TE­RE­DE

10. ju­ni 1970

s om spil­ler Swan­sea, Crystal Pa­la­ce, Ful­ham og Bla­ck­burn og spil­le­de 32 kam­pe for Wales.

HAR SOM TRÆ­NER

stå­et i spid­sen for Ful­ham, Re­al So­cie­dad, Coven­try Ci­ty , La­ris­sa og si­den 2012 Wales. over­tog job­bet som land­stræ­ner.

Om­stæn­dig­he­der­ne var tragi­ske. Sæ­det var ble­vet le­digt, for­di Gary Spe­ed over­ra­sken­de og cho­ke­ren­de hav­de ta­get sit eget liv som føl­ge af de­pres­sion.

Coleman trå­d­te til af lyst, men og­så for at få gang i kar­ri­e­ren eft er et trist op­hold i den græ­ske 2. di­vi­sion, som en naiv tro på store løft er hav­de gi­vet ham. Klub­ben La­ris­sa hav­de for­sik­ret ham, at de med ret­tens hjælp kun­ne bli­ve i den bed­ste græ­ske ræk­ke trods nedryk­nin­gen året for­in­den. Det lyk­ke­des ik­ke, og der­for hav­de Coleman un­dren­de stå­et og over­ve­jet, hvor­dan en træ­ner, der for tre år si­den hav­de væ­ret ma­na­ger for Ful­ham i Pre­mi­er League, nu plud­se­lig di­ri­ge­re­de se­kun­d­aspil­le­re i Sy­d­eu­ro­pa.

Suc­ces med egen stil

Co­le­mans red­ning blev Wales, li­ge­som Coleman blev Wales’ red­ning. Godt nok tab­te han si­ne før­ste fi re kam­pe og hav­de eft er et 1- 6- ne­der­lag til Ser­bi­en he­le sit hjem­land på nak­ken – et had, der ik­ke blev min­dre, da han 12 må­ne­der se­ne­re mi­ste­de sit pas og der­for ik­ke kun­ne sid­de på træ­ner­bæn­ken, da Wales ude tab­te 1- 2 til Ma­kedo­ni­en. Men det æn­dre­de sig, da Coleman først for­stod, at han skul­le for- sø­ge sig med si­ne eg­ne idéer i ste­det for at eft er­lig­ne sin for­gæn­ger, Gary Spe­ed:

» Det tog lang tid, før jeg man­de­de mig op og gjor­de tin­ge­ne på min må­de. Jeg gjor­de tin­ge­ne, som jeg tro­e­de, Spe­e­dy vil­le gø­re det. Det ram­te mig hårdt, men stille og ro­ligt er det ble­vet bed­re, « sag­de han eft er Wales’ sejr over Cy­pern tors­dag.

Coleman står i spid­sen for en grup­pe spil­le­re, der si­den ung­domsår­e­ne er ble­vet kaldt den gyld­ne ge­ne­ra­tion. Det har de nu vist sig at væ­re. Trup­pen in­de­hol­der først og frem­mest su­per­stjer­nen Ga­reth Ba­le, der har sco­ret he­le seks af de i alt ni mål, som Wales har sat ind i EM- kva­li­fi ka­tio­nen.

Til at ser­vi­ce­re ham har Wales blandt an­det Arsenals Aa­ron Ram­sey på midt­ba­nen, mens Swan­seas As­hley Wil­li­ams, hol­dets an­fø­rer, luk­ker af ne­de bagi.

Coleman skal dog og­så ha­ve en ræk­ke spil­le­re fra mid­ten af den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke til at fun­ge­re i det sel­skab, og ken­de­re af wa­li­sisk fod­bold er ik­ke i tvivl om, at den stør­ste præ­sta­tion har væ­ret at få det bro­ge­de mand­skab til at vir­ke­lig­gø­re det slo­gan, der af re­k­la­me­folk blev kli­stret på Wales, da hol­det ind­led­te kva­li­fi ka­tio­nen til EM. ’ Sam­men, stær­ke­re’ hed­der det, og un­der d e n over­skrift er wal i ser ne gå­et ube­sej­ret igen­nem fo­re­lø­big ot­te k a m p e , har slå­et B e l g i e n h j e m m e og kan boo­ke bil­let­ten til EM, når det sid­ste po­int er i hus.

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.