ENERATION

Sin­de. Kva­li­fi ka­tio­nen er kul­mi­na­tio­nen på en rej­se, men lyk­ke­des, for­di wa­li­ser­ne er stær­ke­re sam­men

BT - - SPORTEN -

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Jo­hn Char­les

Var stjer­nen på lands­hol­det 1958, da Wales for før­ste og hidtil ene­ste gang kva­li­fi ce­re­de sig til en VM- slut­run­de. Spil­le­de bå­de i mid­ter­for­sva­ret og i an­gre­bet, og re­præ­sen­te­re­de bl. a. Leeds, Ju­ven­tus og Ro­ma.

Ian Rush

Har med 28 mål scor­ings­re­kor­den for Wales. Spil­le­de det me­ste af sin kar­ri­e­re i Liverpool, hvor han til da­to og­så er den mest scoren­de no­gen­sin­de med 346 kas­ser. Er af fans kå­ret til den tred­je­bed­ste Li­ver­pool­spil­ler i hi­sto­ri­en.

Ga­reth Ba­le

Ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler er det alt­over­skyg­gen­de top­navn på Wales’ suc­ces­hold. Han har sco­ret seks af hol­dets ni mål i EM- kva­li­fi ka­tio­nen. Be­gynd­te sin kar­ri­e­re som ven­stre­ba­ck i Sout­hamp­ton, men er nu må­l­far­lig fl øj i Re­al Madrid.

As­hley Wil­li­ams

Lands­holds­an­fø­re­ren kom re­la­tivt sent i gang med lands­holdskar­ri­e­ren, men bli­ver nu sam­men med Ba­le be­trag­tet som Wales’ vig­tig­ste spil­ler. Land­stræ­ner Coleman har kaldt ham en klip­pe. Sam­me rolle ind­ta­ger han for Swan­sea i

Pre­mi­er League.

Jo­hn Tos­ha­ck

Dan­ne­de i 1970’ er­ne en gift ig an­grebs­duo i Liverpool med Kevin Ke­e­gan. Har som en af de få re­præ­sen­te­ret beg­ge Wales’ store ri­va­li­se­ren­de klub­ber, Cardiff og Swan­sea, og des­u­den væ­ret land­stræ­ner for Wales ad to om­gan­ge.

Ry­an Gig­gs

Er den mest vin­den­de fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de med i alt 34 tro­fæ­er. Med Man­che­ster Uni­ted har han bl. a. vun­det Pre­mi­er League 13 gan­ge og Champions League to gan­ge. For Wales nå­e­de han at spil­le 64 kam­pe og sco­re 12 mål.

Aa­ron Ram­sey

Midt­ba­ne­di­ri­gen­ten har trods si­ne ba­re 22 år al­le­re­de væ­ret hårdt pla­get af ska­der. I Ar­se­nal- trøj­en har han dog med evig til­lid fra Arsè­ne Wen­ger trods alt for­må­et at etab­le­re sig som en af Pre­mi­er Le­agu­es al­ler­bed­ste.

Joe Al­len

Den lil­le midt­ba­ne­s­li­der blev i 2012 hen­tet til Liverpool i en kæm­pe­han­del på 15 mil­li­o­ner pund. Han var træ­ner Bren­dan Rod­gers’ øn­ske­spil­ler, men har end­nu ik­ke for­må­et at etab­le­re sig. Har på lands­hol­det vi­ka­ri­e­ret som an­fø­rer i As­hley Wil­li­ams fra­vær.

Re­sul­ta­ter­ne har svigtet, men store wa­li­si­ske spil­le­re gen­nem ti­der­ne har det ik­ke skor­tet på. Her er nog­le få:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.