Wales må ven­te lidt

BT - - SPORTEN -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, grp. B hvor Is­ra­el stort set ik­ke hav­de et ene­ste skud på mål el­ler et ene­ste hjør­ne­s­park. Men de holdt stand, så Wales ik­ke fi k ud­nyt­tet de man­ge chan­cer. Ga­reth Ba­le hav­de el­lers si­ne mu­lig­he­der, men de dy­re ben, der nor­malt lø­ber rundt i Re­al Madrid, kun­ne ik­ke om­sæt­te chan­cer­ne til mål. Og da Wales og­så føl­te sig snydt for et straff es­park 20 mi­nut­ter før tid, måt­te de tu­sind­vis af hå­be­ful­de fans dra­ge hjem uden den helt store for­løs­ning.

Scor­ing un­der­kendt

Det end­te end­da med en kæm­pe skuff el­se, da Wales i fi re mi­nut­ters over­tid en­de­lig fi k bol­den i net­tet, men måt­te se sig un­der­kendt for off si­de.

Wales er der­med sta­dig fem po­int for­an Is­ra­el, mens Bel­gi­en lig­ger på an­den­plad­sen i Grup­pe B. Wa­li­ser­ne har to chan­cer me­re til at sik­re de eft er­trag­te­de bil­let­ter. Og mon ik­ke at man vil se Chris Co­le­mans mand­skab på de fran­ske ba­ner næ­ste som­mer? For hvis ik­ke det lyk­kes at hen­te det ene po­int mod Bos­ni­en om en må­neds tid, kan de igen fyl­de Cardiff Ci­ty Sta­di­um med fans tre da­ge se­ne­re, når An­dor­ra kom­mer på be­søg.

An­dor­ra har tabt al­le si­ne kam­pe i grup­pen ind­til vi­de­re.

Ga­reth Ba­le og co. må ud­sky­de fe­sten lidt end­nu, før EM- bil­let­ten er i hus. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.