TÆT PÅ FA­DÆ­SE

BT - - SPORTEN - PÅ VIP­PEN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

Hvis du går og er lidt trist over, at Dan­mark ik­ke læn­ge­re kan slå lan­de som Albanien, kan du må­ske fi nde glæ­de i an­dres ulyk­ke. For der er an­dre ste­der, det går vær­re end for Dan­mark. Og i Hol­land ri­si­ke­rer man end ik­ke at få lov at spil­le playoff om at kom­me til EM i Frankrig.

Først tab­te Oranje sensa- tio­nelt tors­dag hjem­me til Island 0- 1. Og den tid­li­ge­re så stol­te fod­bold­na­tion tab­te i går 0- 3 til Tyr­ki­et, og der­for er hol­læn­der­ne nu kun num­mer fi re i Grup­pe A - to po­int eft er Tyr­ki­et, der pt. sid­der på tred­je­plad­sen, som alt­så ka­ster to playoff - kam­pe af sig.

Det har na­tur­ligt nok åb­net for spørgs­må­let om, hvor vidt Dan­ny Blind er den ret­te mand til land­stræ­nerjob­bet. Ind­til vi­de­re er op­bak­nin­gen der fra fod­boldt­op­pen.

» Jeg støt­ter fuldt op om land­stræ­ne­ren og hans stab, « si­ger Bert van Oost­ve­en, di­rek­tør i det hol­land­ske fod- bold­for­bund. Og han vil hel­ler ik­ke spe­ku­le­re i, om hans egen po­si­tion er i fa­re oven­på an­sæt­tel­sen af Dan­ny Blind.

Lat­ter­ligt

Den hol­land­ske land­stræ­ner er selv overrasket over ne­der­la­ge­ne til først Island på hjem­me­ba­ne og så Tyr­ki­et.

» Jeg har de se­ne­ste da­ge for­søgt at skub­be ne­ga­ti­vi­te­ten væk og sæt­te tin­ge­ne i per­spek­tiv, men i dag sky­der vi os selv i fo­den igen, « si­ger Dan­ny Blind til NOS.

Hol­land skal hå­be på, at Tyr­ki­et dum­mer sig i en af si­ne sid­ste to grup­pe­kam­pe mod Tjek­ki­et og Island. For Island og Tjek­ki­et kan hol­læn­der­ne ik­ke læn­ge­re nå.

» Vi har det ik­ke læn­ge­re i vo­res eg­ne hæn­der, men det er ik­ke over­stå­et. Tyr­ki­et skal sta­dig ha­ve seks po­int, og de mø­der num­mer et og to i grup­pen. Vi er nødt til at vin­de og hå­be på, at de ta­ber. Det er vi afh æn­gi­ge af. Det er lat­ter­ligt, at det for­hol­der sig så­dan, men det er ba­re et fak­tum, « si­ger Dan­ny Blind.

Hol­land mø­der Ka­sak­h­stan på ude­ba­ne og Tjek­ki­et, der i går sik­re­de sig EM- bil­let­ten med en sejr over Let­land, på hjem­me­ba­ne. De to kam­pe skal Dan­ny Blind nok vin­de, hvis han øn­sker at be­hol­de sit job. For en slut­run­de uden Hol­land, er nok al­li­ge­vel ik­ke no­get, de kan leve med i lan­det, der se­ne­st ik­ke kva­li­fi ce­re­de sig til en stor slut­run­de i 2002.

Den­gang var det VM i Syd­korea og Ja­pan.

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, grp. A Mål: 1- 0 Ozy­akup ( 8.), 2- 0 Tu­ran ( 26.), 3- 0 Yil­maz ( 86.)

En ned­bø­jet Wes­ley Snei­j­der ef­ter det hol­land­ske ne­der­lag i Ko­nya

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.