SÅ­DAN VAR RO på

Pro­fi ler som Flem­m­ing Povls­en, Hen­rik Lar­sen og Lars Ol­sen bli­ver stort set ude­ladt i fi lmen ’ Som­me­ren 92’, og der­for bli­ver det ful­de bil­le­de af lands­holds- trup­pen ik­ke gen­gi­vet som i vir­ke­lig­he­den

BT - - SPORTEN - ROL­LE­FOR­DE­LING

Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

I fi lmen ’ Som­me­ren 92’ skil­drer in­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed pri­mært det men­ne­ske­li­ge dra­ma om Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens ud­vik­ling og rolle før og i for­bin­del­se med Dan­marks eu­ro­pa­mester­skab kry­dret med si­de­hi­sto­ri­er om Kim Vil­forts sy­ge dat­ter og kon­fl ik­ten med Mi­cha­el og Bri­an Laud­rup. Hvad, der der­i­mod ik­ke får me­get plads i fi lmen, er spil­le­re som Hen­rik Lar­sen, Flem­m­ing Povls­en, Pe­ter Sch­mei­chel og Lars Ol­sen – spil­le­re, der på hver sin må­de hav­de stor ind­fl ydel­se på, at Dan­mark strøg til tops i Göte­borg.

Det skyl­des et be­vidst fra­valg fra in­struk­tur Kas­per Bar­fo­eds si­de, for­di for­må­let ik­ke har væ­ret at for­tæl­le hi­sto­ri­en om, hvem der var vig­tigst for Dan­marks sejr, men der­i­mod ho­ved­sa­ge­ligt Ri­chard Møl­ler

FOR­U­DEN DE SPIL­LE­RE,

som hør­te med til Brøndby- kla­nen, be­stod Dan­marks trup af fl ere øv­ri­ge ud­land­spro­fesio­nel­le spil­le­re, der bi­drog med de­res store in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring. Men ud­land­spro­fi ler­ne un­der­tryk­te ik­ke de hjem­li­ge spil­le­re. Der var i ste­det en ge­ne­rel ac­cept af al­les funk­tion i trup­pen.

PE­TER SCH­MEI­CHEL JO­HN SIVEBÆK

KENT NI­EL­SEN

LARS OL­SEN ( AN­FØ­RER) HEN­RIK ANDERSEN KIM CHRI­STOF­TE

JO­HN ’ FAXE’ JEN­SEN

KIM VIL­FORT FLEM­M­ING POVLS­EN BRI­AN LAUD­RUP

BENT CHRI­STEN­SEN

JO­HN­NY MØL­BY LARS ELSTRUP TOR­BEN PIE­CH­NIK

HEN­RIK LAR­SEN

TOR­BEN FRANK MO­GENS KROGH CLAUS CHRI­STI­AN­SEN

PE­TER NI­EL­SEN

MOR­TEN BRUUN

Ni­el­sens men­ne­ske­li­ge hi­sto­rie.

Det be­vid­ste fra­valg af pro­fi ler gør dog, at lands­holds­spil­ler­nes ’ rol­ler’ el­ler plads i trup­pen ik­ke bli­ver be­lyst til ful­de – der­for prø­ver BT her på si­der­ne i me­get grove træk at gen­gi­ve det eft er at ha­ve talt med fl ere cen­tra­le ak­tø­rer på og om­kring 1992- lands­hol­det.

JO­HN SIVEBÆK:

Hur­tig og stærk wing­ba­ck, hav­de ri­ge­lig er­fa­ring fra Man­che­ster Uni­ted, Saint- Étien­ne og AS Mo­na­co før slut­run­den. Sik­ker mand i star­top­stil­lin­gen.

Hu­skes især for sin al­vor­li­ge ska­de mod Hol­land. An­der­le­cht- og Köln- spil­le­ren var et sik­kert kort i star­top­stil­lin­gen.

HEN­RIK ANDERSEN:

BRI­AN LAUD­RUP

( fo­to tv.): Stor rolle i fi lmen og stor rolle på lands­hol­det. Var Dan­marks kre­a­ti­ve kort i off en­si­ven, men hav­de si­ne kon­fron­ta­tio­ner med Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. Et af de store nav­ne i trup­pen.

FLEM­M­ING POVLS­EN

( fo­to th.): Borus­sia Dort­mund- spil­le­ren var et af de store uden­land­ske nav­ne med en høj sta­tus i trup­pen.

BENT CHRI­STEN­SEN:

Schal­ke 04- spil­le­ren fi k et par kam­pe fra start ved EM – dog uden at sco­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.