OLLERNE å 92- hol­det

BT - - SPORTEN - Un­der EM. Fik in­gen kam­pe

DER VAR EN

hie­rar­kisk op­byg­ning på 1992- hol­det, hvor især de ud­land­spro­fes­sio­nel­le og an­fø­rer Lars Ol­sen hav­de no­get at skul­le ha­ve sagt.

Men ge­ne­relt var 1992- hol­det præ­get af et fi nt sam­men­hold – li­ge eft er Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens ånd om, at et fæl­les­skab løft er i fl ok. Vir­ke­lig­he­den var og­så, at Dan­mark var et hold uden ret man­ge ’ Laud­rup- ty per’, der kun­ne på egen hånd. Der­for var et godt sam­men­hold end­nu vig­ti­ge­re, og især i skik­kel­se af Dan­marks rolle som mas­si­ve un­der­dogs ved slut­run­den var det vig­tigt at stå sam­men.

RI­CHARD MØL­LER NI­EL­SENS

hold bar præg af man­ge spil­le­re, der en­ten hav­de de­res gang i Brøndby el­ler hav­de spil­let på Ves­teg­nen tid­li­ge­re. Det var grund­stam­men på hol­det, og det var et godt ud­gangs­punkt for det go­de sam­men­hold, som gik igen på hol­det. SPIL­LE­DE I BRØNDBY I 1992: MO­GENS KROGH:

KIM VIL­FORT:

Mis­se­de kun en en­kelt kamp på grund af dat­te­rens syg­dom. Slog sej­ren i fi na­len fast med sin scor­ing til 2- 0.

JO­HN ’ FAXE’ JEN­SEN

KIM CHRI­STOF­TE:

Hu­skes for sin af­gø­ren­de scor­ing i straff es­parks­kon­kur­ren­cen mod Hol­land i se­mi­fi na­len.

UD OVER DEN

ge­ne­rel­le util­freds­hed og skuff el­se, der bør væ­re blandt spil­le­re, som ik­ke får tid på ba­nen, kend­te re­ser­ver­ne de­res rolle og ac­cep­te­re­de den.

CLAUS CHRI­STI­AN­SEN:

Gjor­de sig mest som ind­skift er og for­læn­ge­de bol­den hen til Kim Vil­fort, da han score­de i fi na­len. MED TIL ’ BRØNDBY- STAM­MEN’ HØR­TE OG­SÅ:

KENT NI­EL­SEN:

LARS OL­SEN: PE­TER SCH­MEI­CHEL:

Hav­de spil­let i Brøndby i åre­ne 1987- 1991 – der­eft er røg han til Man­che­ster Uni­ted, hvor han ud­vik­le­de sig til ver­dens bed­ste må­l­mand. Enorm ud­strå­ling og be­ty dning for 1992- hol­det. Hold­kam­me­rat med Sch­mei­chel og fl ere an­dre Brønd­by­spil­le­re fra 19871989 og så­le­des en del af ’ Brønd­bykla­nen’. Mid­ter­for­sva­ren spil­le­de fi re ud af fem kam­pe i 1992. I Brøndby fra 19851991 og an­fø­rer på hol­det. Sik­ker mand i start- 11’ eren og vel­respek­te­ret i trup­pen.

PE­TER NI­EL­SEN:

Kom al­drig på ba­nen. Skift ede til Glad­bach i som­me­ren 1992.

Kom al­drig på ba­nen.

JO­HN­NY MØL­BY: HEN­RIK LAR­SEN:

’ Store’ Lar­sen gik ind til tur­ne­rin­gen som re­ser­ve­fi gur og gik ud som top­sco­rer med tre mål.

LARS ELSTRUP:

Ind­skift er i to kam­pe, men hør­te ik­ke til blandt de helt store pro­fi ler. Score­de sej­rs­må­let mod Frankrig, der send­te Dan­mark vi­de­re i tur­ne­rin­gen.

TOR­BEN FRANK:

Hav­de en stor an­del i Lyng­bys mester­skab i 1992, men fi k al­drig den sam­me ind­fl ydel­se på lands­hol­det.

MOR­TEN BRUUN:

Den man­ge­åri­ge Sil­ke­borg- spil­ler fi k in­gen spil­le­tid un­der EM.

TOR­BEN PIE­CH­NIK:

Star­te­de in­de to kam­pe un­der slut­run­den uden at få no­gen af­gø­ren­de be­ty dning.

( stort fo­to i mid­ten): Hav­de ud­land­ser­fa­ring fra HSV, score­de i fi na­len og var ar­bejds­he­sten på midt­ba­nen.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen, Mor­ten Juhl, Bent K. Ras­mus­sen og Pal­le He­de­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.