10 grun­de til at væl­ge Haas

BT - - SPORTEN -

EF­TER EN LANG, varm we­e­kend i pad­do­ck­en i Mon­za er jeg ik­ke læn­ge­re i tvivl: Det er Haas el­ler in­tet for Kevin Magnus­sen i For­mel 1 2016. De få øv­ri­ge, le­di­ge sæ­der er af for­skel­li­ge grun­de næp­pe i spil for dan­ske­ren, der til gen­gæld har rig­tig go­de chan­cer for at sik­re sig en aft ale med Haas. Og der er - mindst - 10 go­de grun­de til at sat­se på det nye ame­ri­kan­ske team. EN NY START

Bort­set fra pre­mi­e­re­lø­bet i Au­stra­li­en var 2014- sæ­so­nen en op ad bak­ke- op­le­vel­se for Magnus­sen med en McLaren, der mang­le­de down­for­ce og sjæl­dent fun­ge­re­de op­ti­malt. 2015- sæ­so­nen på re­ser­ve­bæn­ken har væ­ret end­nu me­re fru­stre­ren­de, og et skift til Haas vil gi­ve ny mo­ti­va­tion. KAN KØ­RE UDEN PRES

Uan­set hvor dår­lig bil og/ el­ler mo­tor er: Der er al­tid et enormt pres for­bun­det med at kø­re for McLaren. Dét pres hav­de Magnus­sen det ik­ke godt med i slut­nin­gen af 2014. Hos Haas er der in­gen for­vent­nin­ger, og Magnus­sen kan kø­re uden pres. Og for­di der er ta­le om et nyt team, kan han kun over­ra­ske po­si­tivt. IK­KE ET NYT TEAM

En re­la­tivt uer­fa­ren kø­rer i et nyt team er sjæl­dent en suc­ces - det kan Magnus­sen spør­ge sin far Jan om: Magnus­sen se­ni­or hav­de det rig­tig svært hos det nye Stewart- Ford team i 1997. Men selv­om Haas de­bu­te­rer i For­mel 1 2016, er det ik­ke nyt- nyt som Stewart- Ford. Mo­to­ren kom­mer fra Fer­ra­ri, bi­len fra er­far­ne Dal­la­ra, og ho­ved­kvar­te­ret med til­hø­ren­de hardwa­re er over­ta­get fra Marus­sia- tea­met. KAN ETAB­LE­RE SIG SOM FØRSTE­KØ­RER

Mens der hos McLaren i nu lang tid har væ­ret fi re po­ten­ti­el­le kø­re­re til to bi­ler, vil Magnus­sen kun­ne etab- le­re sig som første­kø­rer hos Haas. Det er sto­pu­ret, der be­stem­mer hvem der er første­kø­rer, men jeg er ik­ke i tvivl om at ’ K- Mag’ kan sæt­te de nav­ne, der og­så er i spil som Haas- kø­re­re, på plads. KAN SIK­RE SIG LANG­TIDS- KON­TRAKT

Hos McLaren var der al­drig ud­sigt til en lang­tids­kon­trakt, der vil­le sik­re ham et sæ­de i mindst to år som løbs­kø­rer. Dét er der go­de mu­lig­he­der for hos Haas. OP­BYG­GE TEA­MET OM­KRING SIG

Med en lang­tids­kon­trakt kan Magnus­sen op­byg­ge det nye Haas- team om­kring sig. Dét er en eff ek­tiv må­de at sik­re sig For­mel 1- suc­ces på. Mi­cha­el Schu­ma­cher gjor­de det hos Fer­ra­ri, Se­ba­sti­an Vet­tel gjor­de det hos Red Bull og Fer­nan­do Alonso drøm­mer om at gø­re det hos McLaren. SKA­BE LINK TIL FER­RA­RI

Haas bli­ver re­elt Fer­ra­ris ’ B- hold’. Ita­li­e­ner­ne vil der­for få to­tal ind­sigt i Magnus­sens da­ta og kan der­for be­døm­me, præ­cis hvor god han er. Det er et drøm­mes­ce­na­rie, men det er ik­ke ure­a­li­stisk. En god 2016- sæ­son for Haas kan gø­re Magnus­sen til kan­di­dat til Ki­mi Räik­kö­nens Fer­ra­ri­sæ­de i 2017. SLIP­PER FOR HON­DA

De ar­bej­der hårdt, og de snak­ker op­ti­mi­stisk - men Hon­da- in­ge­ni­ø­rer­ne har sta­dig en kæm­pe op­ga­ve for­an sig. Den slip­per Magnus­sen for at skul­le væ­re med til at lø­se, hvis han skift er fra McLaren til Haas. Ame­ri­ka­ner­nes Fer­ra­ri- mo­to­rer er de næst­bed­ste i fel­tet - og de nær­mer sig skridt for skridt de over­leg­ne Mer­ce­de­ser. DAN­SKE SPONSO­RER

McLaren har alt for op­skru­e­de pri­ser for de­res sponsora­ter ( og har der­for kørt uden ho­ved­sponsor i to sæ­so­ner). Hos Haas er man me­re re­a­li­stisk, og det gør For­mel 1 til en me­re over­kom­me­lig op­ga­ve for dan­ske sponso­rer. Og - Haas er en god ind­gangs­vin­kel til det ame­ri­kan­ske mar­ked. ØKO­NO­MI

De øv­ri­ge le­di­ge plad­ser i 2016- fel­tet ( Lo­tus, For­ce In­dia og Ma­nor) fi ndes hos team med store øko­no­mi­ske pro­ble­mer og enorm gæld. Haas er ik­ke tyn­get af gam­mel gæld, og team­e­jer Ge­ne Haas er så vel­ha­ven­de, at tea­met al­le­re­de i de­but­sæ­so­nen vil lig­ge i den bed­ste halv­del af fel­tet rent øko­no­misk.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Hvis Kevin Magnus­sen kø­rer for Haas i 2016, vil han re­elt set væ­re Fer­ra­ris B- hold i For­mel 1. Det he­le kan bli­ve en re­a­li­tet med team- ejer Ge­ne Haas som bag­mand.

Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.