Ha­milt­on be­hol­der sin For­mel 1- sejr

BT - - SPORTEN - DÆK­TRYK Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Lewis Ha­milt­on skul­le op­hol­de sig et par ti­mer i uvi­den­hed, men så fi k han al­li­ge­vel lov at be­hol­de sin sejr i det ita­li­en­ske For­mel 1- grand­prix.

In­den lø­bet på Mon­za- ba­nen var bri­ten og hold­kam­me­ra­ten Ni­co Rosbergs dæk ble­vet må­lt til et for lavt dæk­tryk. Der­for blev der eft er lø­bet, hvor Lewis Ha­milt­on slut­te­de på før­ste­plad­sen, iværk­sat en un­der­sø­gel­se for at fi nde ud af, om han eft er­føl­gen­de skul­le ha­ve en tids­straf.

Han slip­per dog med skræk­ken, for FIA har be­slut­tet ik­ke at straff e de to Mer­ce­des- bi­ler. Der­med kan Ha­milt­on glæ­de sig over, at han alt­så ud­byg­ge­de for­sprin­get til Ni­co Ros­berg, så Ha­milt­on nu er 53 po­int for­an hold­kam­me­ra­ten.

Når Ha­milt­on kun­ne ud­byg­ge sit for­spring eft er sej­ren på Mon­za- ba­nen i går, var det, for­di hold­kam­me­ra­ten og ri­va­len Ni­co Ros­berg måt­te ud­gå kort før slut med en mo­tor i brand, mens Vet­tel hel­ler ik­ke kun­ne nå bri­ten.

Dra­ma­tik i beg­ge en­der

Da Ha­milt­on ri­si­ke­re­de en tids­straf på grund af dæk­tryk­ket, fi k han or­dre fra hol­det om at kø­re igen­nem på de sid­ste om­gan­ge, så han end­te med at vin­de med et for­spring på 25 se­kun­der til Vet­tels Fer­ra­ri.

» Stil ik­ke spørgs­mål, ba­re gør det. Vi skal nok for­kla­re se­ne­re, « sag­de Ha­milt­ons in­ge­ni­ør, Pe­ter Bon­ning­ton, mod slut­nin­gen af lø­bet til sin kø­rer.

Ha­milt­on fø­rer eft er sej­ren på Mon­za- ba­nen VM- se­ri­en med 252 po­int. Ros­berg er på an­den­plad­sen med 199 po­int. Der re­ste­rer syv grand­prixer i sæ­so­nen.

Lø­bet fi k i øv­rigt en dra­ma­tisk start, da Ki­mi Räik­kö­nen, der star­te­de blandt de for­re­ste, var læn­ge om at få sin ra­cer i be­væ­gel­se. På nær­mest miraku­løs vis lyk­ke­des det samt­li­ge af de bag­ved­lig­gen­de bi­ler at und­gå at kol­li­de­re med den stil­le­stå­en­de Fer­ra­ri.

Lewis Ha­milt­on vandt i går det ita­li­en­ske For­mel 1- grand­prix.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.