’’

BT - - SPORTEN - Mat­ti Bres­chel

Jeg kom­mer til at kø­re på Wor­ld Tour- ni­veau næ­ste år. Kon­trak­ten er så­dan set på plads, selv om jeg ik­ke har skre­vet un­der end­nu

» Jeg har hel­dig­vis min frem­tid på plads, selv om jeg ik­ke er klar til at of­fent­lig­gø­re hol­det end­nu, « for­tæl­ler Bres­chel un­der en kaf­fe­pau­se på en træ­nings­tur i Ita­li­en.

Skif­te har lig­get i luf­ten

Den dan­ske klas­si­ker­spe­ci­a­list har læn­ge væ­ret at reg­ne for for­tid på Tin­koff- Saxo og le­dig på et trængt mar­ked, set med ryt­te­røj­ne.

Ryg­ter om, at Mat­ti Bres­chel vil­le bli­ve tvun­get til at træ­de et skridt nedad i ni­veau på den sport­s­li­ge front, ma­ner han dog selv i jor­den.

» Jeg kom­mer til at kø­re på Wor­ld Tour- ni­veau næ­ste år. Kon­trak­ten er så­dan set på plads, selv om jeg ik­ke har skre­vet un­der end­nu. Det har væ­ret vig­tigt for mig at fin­de et hold, hvor jeg kun­ne fø­le, at der var plads til mig. At der var sport­s­li­ge per­spek­ti­ver og­så for mig per­son­ligt, « un­der­stre­ger Bres­chel.

Nær­mest ru­ti­ne­mæs­sigt har Mat­ti Bres­chels sæ­son haft sin po­r­tion af styrt og ska­der. Sam­men­holdt med be­stilt ar­bej­de for den slo­vaki­ske su­per­stjer­ne Pe­ter Sa­gan i de fle­ste af for­å­rets klas­si­ke­re har det pensum ik­ke høj­net Bres­chels per­son­li­ge pro­fil og suc­ces­ra­te, selv om det blev til et par fi­ne eta­pe­sej­re i Post Dan­mark Rundt.

» Jeg er jo ik­ke 25 år me­re og har godt kun­net mær­ke, at man li­ge vil­le se mig an rundt om­kring. Det har og­så be­ty­det no­get, at jeg ik­ke kør­te Tour de Fran­ce i år. Det er et stort ud­stil­lings­vin­due, og der fo­re­går man­ge for­hand­lin­ger der­ne­de, så det har væ­ret lidt svært, « ly­der det.

Mester­skabs­ryt­ter

For­u­de ven­ter et VM, hvor et dansk lands­hold igen vil væ­re sam­let om at sø­ge hæ­der med Bres­chel som kap­ta­jn. Om no­get har den 31- åri­ge fa­mi­lie­far vist sig at væ­re dét, man kal­der en mester­skabs­ryt­ter med to VM- me­dal­jer fra hen­holds­vis 2008 og 2010 i sam­lin­gen.

» Jeg vil vir­ke­lig ger­ne la­ve end­nu et godt re­sul­tat ved VM. Fjer­de­plad­sen fra sid­ste år har gi­vet mig tro på, at det kan la­de sig gø­re, « un­der­stre­ger Bres­chel, som fre­dag og søn­dag trim­mer VM- for­men med to ca­na­di­ske Wor­ld Tour- løb i hen­holds­vis Qu­e­bec og Mon­tre­al.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.