13 TING VI LÆRT

Kun ét se­kund er Aru for­an Rod­ri­gu­ez. Men hvor

BT - - SPORTEN -

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Jo­aquim ’ Puri­to’ Rod­ri­gu­ez fi k sit kæ­le­navn på en træ­nings­lejr for man­ge år tilbage, da han hav­de kørt mor­der­ligt stærkt opad og rø­get en imag­i­nær cigar, mens han fl øj for­bi team- kol­le­ger­ne på ON­CE. Den 36- åri­ge spa­ni­er er nu tæt­te­re end no­gen­sin­de på at vin­de et af sæ­so­nens tre store eta­pe­løb med ba­re ét se­kund op til Fa­bio Aru eft er sin for­nem­me eta­pe­sejr på Alto del Sotres. Det bli­ver en gyser af en fort­sæt­tel­se i dag.

Man­den i den rø­de fø­rer­trø­je må kun­ne mær­ke lycra­en bræn­de på hu­den. Fa­bio Arus et se­kunds søl­le for­spring til Jo­aquim Rod­ri­gu­ez er tæt på in­gen­ting, og den 25- åri­ge ita­li­e­ner så me­get pres­set ud på den lod­ret­te kla­tre­væg i As­turi­en. Men det er vær­re end det, næ­sten. Fa­bio Aru er i stil tæt på at væ­re vær­re end Fer­nan­do Escar­tin, når han krab­ber sig halvt si­de­læns op ad et bjerg. At han som kla­trer blev sam­men­lig­net med Con­ta­dor af Asta­na- kol­le­ga Pa­o­lo Tira­longo er en ven­lig­hed uden hold i de fak­ti­ske for­hold.

Nairo Qu­in­ta­na var i det po­e­ti­ske hjør­ne for­le­den, da han in­den eta­pen til An­dor­ra sag­de: » Jeg hå­ber at hø­re bjer­ge­ne kal­de « . Fo­re­lø­big ser det dog ud til, at bjer­ge­ne i det nord­li­ge Spa­ni­en har få­et kal­de­for­bud. Qu­in­ta­na for­søg­te et an­greb med 10 km til mål, men måt­te hur­tigt op­gi­ve. Kla­tremu­sen fra Co­lom­bia er sta­dig et sty kke fra sit bed­ste.

Mo­der­ne top­sport har man­ge al­vors­mænd. Este­ban Cha­ves min­der os om, at der og­så skal væ­re plads til et bredt og smit­ten­de smil. Den lil­le co­lom­bi­a­ner, der var tru­et på sin før­lig­hed eft er et vold­somt sty rt i fe­bru­ar 2013, sy­nes at se ud som om bå­de li­vet og de mest smer­te­pro­vo­ke­ren­de bjer­ge er en ga­ve af kos­mi­ske di­men­sio­ner.

Me­re end 26 mi­nut­ter eft er eta­pe­vin­der Jo­aquim Rod­ri­gu­ez kom den hol­land­ske sprin­ter Boy van Pop­pel i mål som 15. eta­pes sidste­mand på Alto de Sotres. Trek hav­de el­lers haft ve­te­ra­nen Hai­mar Zu­bel­dia i et stærkt ud­brud, som først blev hen­tet langt op­pe af den af­slut­ten­de stig­ning.

Alejan­dro Val­ver­de har et tårn­højt bund­ni­veau, og man ser næ­sten al­drig Mo­vistars al­dren­de stjerne kø­re ano­nymt og uden over­skud. Det ser dog ud som om, selv Val­ver­de er ved at væ­re slidt eft er en lang sæ­son og en tred­je­plads i Tour de Fran­ce. Ele­gant ser det ud al­li­ge­vel. Men el­lers vil­le Val­ver­de alt­så hel­ler ik­ke væ­re Val­ver­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.