TE PÅ 15. ETA­PE

Pe­ger pi­len hen in­den da­gens mon­ster- eta­pe?

BT - - SPORTEN - Lars B. Jør­gen­sen, lbj@ sporten. dk

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015 Jes­per Hansen har væ­ret et fi nt be­kendt­skab. Den 24- åri­ge fynbo de­bu­te­rer i et stort eta­pe­løb og har me­get at læ­re end­nu. Men der er pir­ren­de per­spek­ti­ver i Jes­per Hansen, og det bli­ver spæn­den­de at se, om Dan­mark er ved at få en va­ske­æg­te bjer­gryt­ter.

Man kan sko­v­le mas­ser af bjer­g­af­slut­nin­ger i ho­ve­d­et på ryt­ter­ne, men når vi er ved at væ­re på sæ­so­nens bag­kant, kni­ber det alt­så med ly­sten til stor­sti­le­de an­greb. De sid­ste to da­ges etaper er ble­vet kørt med stor for­sig­tig­hed og un­der­hold­nings­vær­di­en har re­elt væ­ret på det jæv­ne. Selv blandt fa­vo­rit­ter­ne er der stør­re frygt for at gå ned end for at tri­um­fe­re.

Store, stær­ke Tom Du­moulin er de span­ske bjer­ges hum­le­bi; han bur­de ik­ke kun­ne kø­re stærkt opad stig­nin­ger­ne og fl ak­ser nok og­så me­re, end han fl yver. Men tem­po­spe­ci­a­li­sten vil ha­ve sø­de drøm­me om at kun­ne ud­de­le stryg til kon­kur­ren­ter­ne på ons­da­gens en­kelt­start. Med 1.25 op til Aru er det fak­tisk for­del Tom Du­moulin in­den da­gens eta­pe.

Spa­ni­en kan pra­le af at ha­ve tre ryt­te­re i top 10 af klas­se­men­tet. Hur­ra for det. Men det må væk­ke be­kym­ring, at Rod­ri­gu­ez, Da­ni Moreno og Val­ver­de er hen­holds­vis 36, 34 og 35 år. El­ler til­sam­men 105. Bed­ste span­ske ryt­ter un­der 30 år er Mi­kel Lan­da på en 22. plads. Spansk cy­kel­sport er ud­for­dret på ung­doms­si­den, når de gam­le stjer­ner ik­ke skin­ner læn­ge­re.

Den au­stral­ske kult- fi gur Adam Hansen er i gang med sin 13. Grand Tour på stri­be. En re­kord, som bli­ver me­get svær at slå. Lars Baks team- kol­le­ga er ud­over at væ­re stærk som en ok­se og­så en mand med kuff er­ten fuld af over­ra­skel­ser. Ek­sem­pel­vis la­ver Hansen misosup­pe til sig selv og væ­rel­ses­kam­me­rat Jel­le Va­nen­dert hver aft en. Sød fyr.

I Tour de Fran­ce lær­te ver­den det syd­afri­kan­ske wild card- hold MTN- Qhu­be­ka at ken­de. Lou­is Me­intjes er godt i gang med en so­lid og sam­men­hæn­gen­de præ­sta­tion med en 10. plads i klas­se­men­tet. Im­po­ne­ren­de i be­tragt­ning af, at Me­intjes og­så kør­te Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.