Dan­mark sta­dig fa­vo­rit til EM- plads

BT - - SPORTEN -

Med 0- 0 mod Albanien, er Dan­mark en smu­le pres­se­de før aft enens mø­de med Ar­me­ni­en, hvor der me­get ger­ne skal tre po­int på tav­len for at kom­me med til EM i Frankrig.

Men selv om det blot blev til uaf­gjort i fre­dags, så er Dan­mark i føl­ge book­ma­ker­ne sta­dig gan­ske pæ­ne fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re til EM. Dan­ske Spil har så­le­des sat odds på Dan­marks EM- chan­cer, og gi­ver 1,45 på dansk EM- del­ta­gel­se.

» Selv­om dan­sker­ne no­get skuff en­de måt­te nø­jes med uaf­gjort mod Albanien i Par­ken, ser det sta­dig po­si­tivt ud for de dan­ske mu­lig­he­der. Skul­le den di­rek­te kva­li­fi ka­tion kik­se, er Dan­mark sik­ker på tred­je­plad­sen, hvil­ket sik­rer playoff - kam­pe om EM- bil­let­ten. Mod­stan­de­ren er sta­dig ukendt, men det lig­ner umid­del­bart en fi ft y- fi ft y kamp, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.