2,10

BT - - SPORTEN -

Sil­ke­borg har haft svært ved at om­stil­le sig til 1. di­vi­sion. Spe­ci­elt off en­sivt har det hal­tet med blot fem mål i seks kam­pe, og se­ne­ste hjem­me­kamp mod HB Kø­ge var et over­fl ødig­heds­horn af du­el­ler i en me­get chan­ce­fat­tig kamp. Op­ryk­ker­ne Hels­in­gør er som ud­gangs­punkt et off en­sivt hold, men de be­vi­ste i Fre­de­ri­cia, at de sag­tens kan ind­ret­te sig eft er en mod­stan­der og luk­ke dem, og det vil over­ra­ske, hvis ik­ke til­gan­gen til den­ne kamp bli­ver i ret­ning af den fra Fre­de­ri­cia- kam­pen. Spæn­den­de pris på mak­si­malt to scor­in­ger i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.