Han kend­te til skat­teskan­da­le

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk sris@ bt. dk

SKAT

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) kend­te til om­stridt prak­sis i Skat, hvor dan­ske­re, der ik­ke skyld­te no­get, blev afk ræ­vet pen­ge. Al­li­ge­vel kun­ne Skat få lov at fort­sæt­te ar­bej­det.

Det be­kræft er han i dag over for BT.

» Der var ik­ke no­get, jeg hel­le­re vil­le end at få luk­ket sa­gen, men jeg hav­de ik­ke et be­slut­nings­grund­lag på det tids­punkt. Jeg fulg­te an­be­fa­lin­ger fra de­par­te­men­tet og sat­te fl ere un­der­sø­gel­ser i gang, og der fi k jeg til­ba­ge­mel­din­ger fra eks­per­ter om, at det var et af de mest kom­plek­se it- sy­ste­mer, de hav­de set. Så ta­ger det alt­så tid, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht.

Ber­ling­s­ke skrev i går, at Kam­me­rad­vo­ka­ten i en end­nu ik­ke off ent­lig­gjort analyse kri­ti­se­rer, at Skat tvin­ger dan­ske­re til at be­ta­le gæld, som al­le­re­de er ble­vet for­æl­det. Det sker bl. a. ved at til­ba­ge­hol­de løn.

Den al­vor­li­ge svip­ser skyl­des, at Skat har mi­stet over­blik­ket over store de­le af dan­sker­nes gæld til det off ent­li­ge på grund af det skan­da­le­ram­te it­sy­stem EFI, som iføl­ge fl ere kil­der bli­ver lagt i gra­ven til eft er­å­ret eft er cir­ka ti år, hvor sy­ste­met ik­ke har fun­ge­ret.

Ak­tiv ind­dri­vel­se

Som BT i dag kan for­tæl­le, så fo­re­gik den ulov­li­ge prak­sis med den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­sters vi­den.

I et sam­råd i maj for­tal­te han bl. a. skat­te­ud­val­get, at der er ’ fun­det ek­semp­ler på, at der er gen­nem­ført ak­tiv ind­dri­vel­se i form af f. eks.. løn- in­de­hol­del­se el­ler ud­læg… på ik­ke rets­kraft ige for­drin­ger’.

Som BT tid­li­ge­re har af­slø­ret, er it- sy­ste­met ik­ke ba­re skyld i, at der fejl­ag­tigt er ble­vet opkræ­vet pen­ge fra dan­ske­re, der ik­ke skyld­te no­get, men og­så re­sul­te­ret i et mil­li­ard­tab for statskas­sen. Skat har i åre­vis ik­ke for­må­et at ind­dri­ve gæld fra bor­ge­re og virk­som­he­der, som i ste­det end­te med at bli­ve for­æl­det og der­med tabt. I 2014 måt­te Skat vin­ke far­vel til 1,26 mia. kro­ner, mens skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen har sagt til BT, at et stort mil­li­ard­be­løb vil gå tabt i 2015.

Det un­drer chefj urist i Cepos Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, at Ben­ny En­gel­bre­cht i dag si­ger til BT, at han ik­ke greb ind, for­di han mang­le­de et be­slut­nings­grund­lag.

» Har en mi­ni­ster en mi­stan­ke om, at der in­den for hans eget mi­ni­ste­ri­um fo­re­går lov­brud, så bør han om­gå­en­de sør­ge for at brem­se det. For det før­ste bry­der Skat loven, og for det an-

Ben­ny En­gel­bre­cht får nu kri­tik for ik­ke at ha­ve brem­set skan­da­le i Skat. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.