’ Al­le har et an­svar’

BT - - NYHEDER -

SKATS IT- SY­STEM

Tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) si­ger til BT, at han ar­bej­de­de med Skats it- sy­stem ( EFI) og ind­dri­vel­se fra før­ste dag, han sat­te sig til ret­te i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

» Den­gang var si­tu­a­tio­nen, at man for­ven­te­de, sy­ste­met kun­ne fun­ge­re, men det æn­dre­de sig i min mi­ni­ster­pe­ri­o­de. Det gjor­de og­så, at jeg i 2015 vur­de­re­de, at der var et be­hov for at la­ve for­skel­li­ge un­der­sø­gel­ser for at få et over­blik. «

Du har væ­ret vi­den­de om, at der blev opkræ­vet pen­ge i strid med reg­ler­ne. Hvor­for brem­se­de du ik­ke den prak­sis med det sam­me?

» Jeg sat­te tre un­der­sø­gel­ser i gang for at få et over­blik over den mi­stan­ke, vi hav­de, om der blev opkræ­vet gæld, der var for­æl­det. Her fulg­te jeg an­be­fa­lin­ger fra de­par­te­men­tet.

Jeg hav­de og­så for­be­redt, at der skul­le til­fø­res fl ere res­sour­cer til ind­dri­vel­ses­om­rå­det på den kom­men­de fi nans­lov, for­di der på grund af it- sy­ste­met var et stort ma­nu­elt ar­bej­de, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht.

Iføl­ge den tid­li­ge­re mi­ni­ster har al­le - her­un­der og­så Ven­stre - et an­svar for få løst sa­gen.

» Det hav­de væ­ret rart at afl eve­re et rent bord, men det lod sig ik­ke gø­re. Men det er et sy­stem, der har ti år på ba­gen og blev ta­get i brug af den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring, så al­le har et an­svar for at fi nde ud af, hvad man gør fremad­ret­tet, så vi und­går, at man la­ver en så grel fejl­dis­po­si­tion igen, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.