’’

BT - - NYHEDER - Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, Cepos

Har en mi­ni­ster en mi­stan­ke om, at der in­den for hans eget mi­ni­ste­ri­um fo­re­går lov­brud, så bør han om­gå­en­de sør­ge for at brem­se det

det er bor­ge­re, der ik­ke skyl­der no­get, ble­vet afk ræ­vet pen­ge ube­ret­ti­get. «

» Vi skal hu­ske på, at der i den kon­kre­te sag oft e er ta­le om me­get res­sour­cesva­ge men­ne­sker. I vær­ste fald kan Skats fejl ha­ve den kon­se­kvens, at de ik­ke kan be­ta­le hus­le­je, in­sti­tu­tions­plads el­ler har råd til smør på brø­d­et, « si­ger Hen­ri­et­te Kin­nu­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.