Løk­kes nye vir­ke­lig­hed

ME­NER

BT - - DEBAT -

På da­gen, hvor re­ge­rin­gen in­dryk­ke­de an­non­cer i li­ba­ne­si­ske me­di­er med det for­mål at hol­de asylan­sø­ge­re ude, ram­te den eu­ro­pæ­i­ske fl ygt­nin­ge­kri­se Dan­mark. Fle­re hund­re­de fl ygt­nin­ge stod af to­get i Rød­by. Nog­le af dem sø­ger nu asyl i Dan­mark. An­dre vil vi­de­re til Sve­ri­ge. » Si­tu­a­tio­nen er eska­le­ret, « kon­sta­te­rer stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. ESKA­LE­RET? JA, MON ik­ke. Vi står midt i Eu­ro­pas stør­ste mi­grant- og fl ygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. Græn­se­over­skri­den­de pro­ble­mer, som kal­der på eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger. Det er der så­dan set ik­ke no­get nyt i, men eft er at de lange men­ne­ske­kø­er og­så er kom­met til Dan­mark, er sand­he­den ble­vet kon­kret. Og­så for stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der i går en­de­lig lod hø­re fra sig.

Løk­ke be­væ­ger sig i et po­li­tisk mi­ne­felt: Det er ik­ke læn­ge si­den, at han før­te valg­kamp med for­sik­rin­ger om, at han ag­te­de at fo­re­ta­ge en ’ straks­op­brems­ning’ i fl ygt­nin­ge­strøm­men og er­klæ­re­de, at net­op det­te om­rå­de vil­le han ger­ne må­les på. I går med­del­te han, at han hav­de lo­vet kans­ler Mer­kel, at Dan­mark kun­ne ta­ge 100 asylan­sø­ge­re ek­stra for at hjæl­pe Tys­kland. Løk­ke lod og­så for­stå, at Dan­mark ik­ke ba­re vil­le la­de fl ygt­nin­ge uhin­dret rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge. For så vil­le vi blot op­fø­re os som an­dre lan­de, der ik­ke le­ver op til de­res for­plig­tel­ser. Læg der­til, at Løk­ke i sid­ste uge præ­sen­te­re­de tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt som Dan­marks kan­di­dat til fl ygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær i FN. LØK­KE ER NØDT til at med­vir­ke til at fi nde eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger på de ak­tu­el­le pro­ble­mer i det om­fang, det la­der sig gø­re uden at kol­li­de­re med rets­for­be­hol­det. I går på­tog Løk­ke sig en­de­lig rol­len som an­svar­lig re­ge­rings­chef med ud­syn. Hvor­dan han sam­ti­dig vil hol­de Dansk Fol­ke­par­ti stan­gen og for­kla­re, at det med ’ straks­op­brems­nin­gen’ ik­ke er li­ge nu, har vi end­nu til go­de at op­le­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.