HOLD NU TUN­GEN LI­GE I MUN­DEN ’’

BT - - DEBAT -

Fra ’ Flygt­nin­ge stormer ind over den dan­ske græn­se’ som net­tets bre­aking- over­skrift er, over et vi­deoklip i loop med des­pe­ra­te fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, der ta­ger fl ug­ten ud over mar­ker­ne ved Rød­by, til li­ve- repor­te­re med op­ly­ste tog ved per­ron i bag­grun­den, der in­ter­viewer po­li­ti­tals­mænd. ALARM­BE­RED­SKAB me­di­eland­ska­bet, tun­gen li­ge i mun­den på nyheds re­dak­tio­nen. Ej nød­ven­dig­vis en mis­un­del­ses­vær­dig op­ga­ve, for bå­de to­nen og vinklin­gen kan tip­pe læs­set. Ale­ne vi­deoklip­pet fra Rød­by er ble­vet delt, for­stær­ket og for­tol­ket i det me­re end op­rør­te so­ci­a­le me­di­e­hav i tu­sind­vis af ver­sio­ner. Nog­le kan sag­tens få det til at gi­ve god me­ning, at det dan­ske po­li­ti re­sig­ne­re­de i af­magt og blev lø­bet over en­de. An­dre igen kan sag­tens de­chif­re­re den stra­te­gi­ske, hu­ma­ne over­vej­el­se bag og ta­ge den ro­li­ge po­li­ti­chefs ud­læg­ning af si­tu­a­tio­nen til eft er­ret­ning.

IMEN DET ER i det spænd el­ler vin­ge­fang af tolk­ning og analyse, bå­de me­di­er og ik­ke mindst bru­ge­re af dem skal fi nde stå­sted. Fra me­di­esi­de kon­stant en ba­lan­ce­akt for jour­na­li­ster i mar­ken at ud­læg­ge tek- sten ba­se­ret på skynd­som re­search blandt po­li­ti­folk, fl ygt­nin­ge, mi­gran­ter, tol­ke og kol­le­ger. Samt i tv­stu­di­er og på avis- og net­re­dak­tio­ner at sor­te­re pro­fes­sio­nelt og næn­somt i adre­na­li­nens be­slut­nings­i­ver. Fra bru­ger­si­de at sor­te­re samvit­tig­heds­fuldt og over­ve­jet i adre­na­li­nens iver eft er at de­le i aff ek­tion og af­stum­pet­hed på so­ci­a­le me­di­er. SÅ VAR DER den af­dæm­pe­de Ber­ling­s­ke- repor­ta­ge fra Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, som må­ske end­da rum­mer en langt stør­re vir­ke­lig­hed end den iso­le­re­de og kon­fron­ta­to­ri­ske stem­ning, man kan pi­ske op ved en græn­se­over­gang. Hi­sto­ri­en om, at der dag­ligt og i al ube­mær­ket­hed si­ver fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter igen­nem sy­ste­met uden ka­me­ra­er og ud­kom­man­de­ret po­li­ti. Vi­de­re til Sve­ri­ge. OG MAN TÆN­KER i sit stille sind over, hvor­dan vi for 70 år si­den i ly af nat­ten hjalp liv­stru­e­de og ud­sat­te men­ne­sker over Sun­det. Nu sen­der vi dem i al sin sym­bol­ske dob­belt­ty­dig­hed tilbage til Tys­kland. Alt­så, de ’ må­ske ud­sat­te’. El­ler es­kor­te­rer dem langs lan­de­vej­en i fuldt dags­lys mod Sve­ri­ge. For­di de ik­ke vil væ­re her,

Hvad kan de fri­vil­li­ge bi­dra­ge med? for­di vi ik­ke vil ha­ve dem her. For­di for­tolk­nin­gen af in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner i mo­men­tet og­så ta­ger sig ud som en pin­ball- ma­ski­ne i løbsk an­svars­for­de­ling. JEG REJ­STE TYS­KLAND tyndt un­der VM i fod­bold i 2006. En fan­ta­stisk slut­run­de i sport­s­lig hen­se­en­de. Med den alt­over­skyg­gen­de hi­sto­rie, at en sports­be­gi­ven­hed hav­de så for­so­nen­de virk­ning, at en mart­ret na­tion igen hav­de fun­det tilbage til stolt­he­den. Kri­gens trau­ma­ti­ske skyld og skam sat fri af en ny ge­ne­ra­tion, stolt­he­den over gen­for­e­ning og fl ag var uomt­vi­ste­lig. I dis­se uger kon­so­li­de­rer man øjen­syn­ligt fun­da­men­tet. SOM MAN OG­SÅ kun­ne se som top­hi­sto­rie på en li­ba­ne­sisk avis­si­de mandag: ’ Flygt­nin­ge får emo­tio­nel vel­komst i Tys­kland’. Alt imens en annonce fra den dan­ske re­ge­ring pry­de­de bun­den af sam­me si­de med ut­ve­ty­dig besked om, at Dan­mark har stram­met op på asyl­reg­ler­ne. SIK­KERT IK­KE EN be­vidst vinkling, for­di an­non­ce­fl ow og re­dak­tio­nel­le hi­sto­ri­er i en avis nor­malt­vis er uaf­hæn­gi­ge stør­rel­ser...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.