Er det en god ide, at tu­sind­vis af dan­ske­re lør­dag vil by­de fl ygt­nin­ge vel­kom­men til Dan­mark?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.32 VARM VEL­KOMST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.34 BE­GRÆN­SE­DE MID­LER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.36 FØL­GER HAND­LING ORD? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.38

Nej

VI MÅ PRI­O­RI­TE­RE

Mie Jør­gen­sen

Jon­na Lyngsø

Mo­na Stor­gaard

Ja

6.617 stem­mer på bt. dk

Vi­cky Volquartz Gram­kow

Krigs­fl ygt­nin­ge er vel­kom­ne, ind­til de­res land er okay igen, men dem, der hop­per med pga. vel­færd i Nor­den, må re­tur. El­lers en­der det med, at vi in­gen kan hjæl­pe – ej vo­res nær­me­ste na­bo. Al­le fortje­ner en chan­ce. Døm dog dem, der ik­ke vil in­te­gre­re sig, i ste­det for at døm­me folk, der knap har få­et en chan­ce. Jeg hå­ber al­drig, at vi bli­ver set så­dan på, hvis vi kom­mer på fl ugt. Jeg by­der fl ygt­nin­ge vel­kom­men og tror og hå­ber på det bed­ste. Jeg kan godt for­stå, at folk, der fl yg­ter fra krig, er let­te­de, når de når frem til de­res be­stem­mel­ses­sted, men jeg sy­nes må­ske, at vi gi­ver dem en for­vent­ning til det­te land, som vi ik­ke kan ho­no­re­re, når vi li­ge­frem står og by­der dem vel­kom­men. Det bli­ver bar­ske re­a­li­te­ter, de våg­ner op til. Vi har no­gen­lun­de fred, men vi har be­stemt ik­ke ube­græn­se­de mid­ler. Jeg går så ud fra, at al­le, der til­jub­ler fol­ke­van­drin­gen, luk­ker de­res hjem op for en fa­mi­lie, bå­de med bo­lig og hvad de el­lers be­hø­ver, ind­til de kan for­sør­ge sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.