’’

BT - - NYHEDER - Kim Bak, po­li­ti­kom­mis­sær, Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti

Da­gen har væ­ret ka­o­tisk, men vi prø­ver på at ta­ck­le det, så godt vi kan. At de væl­ger at gå ud på mo­tor­vej­en er ik­ke no­get, vi er vant til

PÅ VEJ vil til Sve­ri­ge’, og spørgs­mål som, ’ hvor­for vil I ik­ke hjæl­pe os? Den ty­ske re­ge­ring har la­det os rej­se til Sve­ri­ge. Hvor­for vil I ik­ke hjæl­pe os?’, føg gen­nem luf­ten, da de hund­re­de­vis af men­ne­sker gav sig ud på en des­pe­rat og far­lig gå­tur på mo­tor­vej­en fra Rød­byhavn.

» Jeg vil ik­ke bli­ve her. Jeg vil til Sve­ri­ge. Jeg sø­ger fre­den, « sag­de Su­fy­an Ayid, en 28- årig ira­ker.

Ale­ne i år er hund­redt­u­sind­vis af men­ne­sker kom­met til Eu­ro­pa i det, der kal­des den stør­ste flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­kri­se i man­ge år­ti­er. I går blev den kri­se for al­vor kon­kret i Dan­mark, da tog fra Tys­kland tril­le­de fra fær­gen og ind på Rø­de­byhavn Sta­tion.

Kort ef­ter kl. 10.30 an­kom hund­re­de­vis af flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Dan­mark. Langt de fle­ste vil­le vi­de­re til Sve­ri­ge, men de, der tro­e­de, at de kun­ne ta­ge to­get di­rek­te til Mal­mø, tog fejl. For én ef­ter én blev de man­ge men­ne­sker fra bl. a. Sy­ri­en, Irak og Af­g­ha­ni­stan ført ud af to­get af po­li­ti­et, der vil­le re­gi­stre­re dem og ta­ge de­res fin­ger­af­tryk.

’ Lad mig væ­re’

Men det var de fær­re­ste in­ter­es­se­re­de i. For et fin­ger­af­tryk i Dan­mark vil af­slø­re, om de­res sa­ger skal be­hand­les i an­dre lan­de, som de tid­li­ge­re er rejst igen­nem. Der­u­d­over vil et dansk fin­ger­af­tryk og­så for­hin­dre dem i at få asyl i Sve­ri­ge.

I en ny se­rie stil­ler BT skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. En stor grup­pe flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der i går an­kom fra Tys­kland til Rød­by på Lol­land, be­gynd­te at gå mod nord - an­gi­ve­ligt med et øn­ske om at sø­ge asyl i Sve­ri­ge. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

ufj@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.