Nge til Dan­mark

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

En ræk­ke ara­bi­ske hjem­mesi­der gu­i­der flygt­nin­ge i, hvor­dan de skal age­re over­for myn­dig­he­der, samt hvil­ke øko­no­mi­ske vil­kår der er i Dan­mark for asylan­sø­ge­re. På bil­le­det ses flygt­nin­ge, der an­kom til Rød­by mandag, hvor de blev mod­ta­get af det dan­ske po­li­ti.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

I en ny se­rie stil­ler BT skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.