Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen: Vi får fær­ten af stan­dard- for­kla­rin­ger

BT - - NYHEDER -

Rigs­po­li­ti­et har ik­ke øn­sket at stille op til in­ter­view til den­ne ar­ti­kel, men dets da­væ­ren­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Claus Bir­ke­lyng vur­de­re­de for et år si­den i Jyl­lands- Po­sten, at tre ud af fi­re flygt­nin­ge an­kom­mer til Dan­mark uden iden­ti­tetspa­pi­rer. Det be­ty­der, at det ale­ne er flygt­nin­ge­nes for­kla­rin­ger, der ta­ges af­sæt i. I Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen me­ner man dog, at man har styr på sa­ger­ne

» Vi får ret hur­tigt fær­ten af det, hvis en an­sø­ger af­gi­ver kon­stru­e­re­de stan­dard- for­kla­rin­ger. Vo­res me­d­ar­bej­de­re er dyg­ti­ge til in­ter­view, og vi har ad­gang til om­fat­ten­de vi­den om for­hol­de­ne i de lan­de, asylan­sø­ger­ne an­gi­ver at kom­me fra. Hvis en an­sø­ger f. eks. an­gi­ver at væ­re sy­rer, har vi fle­re me­to­der til at fin­de ud af, om det er sandt, skri­ver kon­tor­chef Bjørn Hør­ning i en mail til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.