’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Lars Løk­ke Ras­mus­sen

Min for­håb­ning er, at vi får en ro­lig løs­ning, og fl ygt­nin­ge­ne skal ha­ve en vær­dig og hu­man be­hand­ling

FLYGT­NIN­GE

Næ­sten in­gen af de 800 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, der i går kryd­se­de græn­sen fra Tys­kland, vil sø­ge asyl her.

Det op­ly­ste stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen på et kort pres­se­mø­de ved 20- ti­den mandag aft en.

Ho­ved­par­ten vil vi­de­re til Sve­ri­ge, og det har sat de dan­ske myn­dig­he­der i en svær si­tu­a­tion. Man­ge fl ygt­nin­ge for­sø­ger des­pe­rat at und­gå at bli­ve re­gi­stre­ret af po­li­ti­et, for­di de der­ved ri­si­ke­rer at bli­ve sendt tilbage over græn­sen til Tys­kland.

» Det er en ret ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, for­di der er en mar­kant til­strøm­ning.’

Vi for­sø­ger at hånd­te­re det med kon­du­i­te og øn­sker at lø­se op­ga­ven i di­a­log. Min for­håb­ning er, at vi får en ro­lig løs­ning, og fl ygt­nin­ge­ne skal ha­ve en vær­dig og hu­man be­hand­ling, « sag­de Løk­ke.

Han er­kend­ter, at der i aft es ik­ke var no­gen en­de­lig afk la­ring med sven­sker­ne om at mod­ta­ge al­le de men­ne­sker, der ger­ne vil vi­de­re der­til.

» Pro­ble­met er, at vi ik­ke uden ac­cept fra sven­sker­ne kan fl yt­te dem til Sve­ri­ge. Vi ar­bej­der på at ska­be en di­a­log med vo­re na­bo­lan­de. Jeg øn­sker jo ik­ke, at Rød­by skal for­vand­les til et mi­ni- Bu­da­pe­st, « sag­de Løk­ke.

Un­der en ori­en­te­ring med al­le par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get rej­ste Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) krav om, at re­ge­rin­gen stram­mer græn­se­kon­trol­len.

Han kald­te tv- bil­le­der­ne fra mo­tor­vej­en på Lol­land for præ­get af wild- west til­stan­de, hvor folk ba­re van­drer rundt uden ind­gri­ben fra po­li­tiets si­de. Det me­ner Løk­ke nu ik­ke er sandt. Stats­mi­ni­ste­ren ro­ser po­li­ti­et for at hand­le med klog­skab.

» Jeg øn­sker ik­ke, at vi kom­mer der­til, at vi må an­ven­de tvang, « si­ger han.

Iføl­ge po­li­ti­et an­kom der 550 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter til Rød­by, mens an­dre 170 kryd­se­de græn­sen i Søn­derjyl­land. Po­li­tet har des­u­den an­holdt tre men­ne­skes­mug­le­re.

For­ud for man­da­gens be­gi­ven­he­der til­bød Løk­ke den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel at mod­ta­ge 100 af de om­kring 4.000 asylan­sø­ge­re, der i we­e­ken­den an­kom til Mün­chen. Til­bud­det blev dog over­ha­let af be­gi­ven­he­der­ne i Rød­by.

» Pro­ble­met er, at vi ik­ke uden ac­cept fra sven­sker­ne kan fl yt­te dem til Sve­ri­ge. Vi ar­bej­der på at ska­be en di­a­log med vo­re na­bo­lan­de, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen i aft es. Fo­to: Erik Ref­ner

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fi­re li­ba­ne­si­ske me­di­er brag­te i går en annonce fra den dan­ske re­ge­ring, der bl. a. for­tæl­ler, at so­ci­a­le ydel­ser i Dan­mark er sat mar­kant ned. An­non­cen er en del af ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støjbergs ( V) ’ in­for­ma­tions­ind­sats’, som skal op­ly­se om ’ de gen­nem­før­te og kom­men­de æn­drin­ger i reg­ler­ne for ydel­ser og op­hold i Dan­mark’. Her er det en si­de fra avi­sen Al- Mustaq­bal, hvor an­non­cen er ne­derst i ven­stre hjør­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.