An­dreas: ’ Jeg sav­ner en so­fa’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

RUM­REJ­SE ÅR 2015

» Det er et helt unikt ud­syn, vi har til vo­res pla­net her­op­pe­fra. «

Or­de­ne kom­mer fra An­dreas Mo­gen­sen, som mandag ef­ter­mid­dag kl. 14.40 var li­ve igen­nem fra rum­met. Her blev han in­ter­viewet af DRs St­eff en Kretz.

Astro­nau­ten for­tal­te bl. a. om sin ar­bejds­dag, som ty­pisk er fra ot­te om mor­ge­nen til ot­te om aft enen. Der­for sav­ner An­dreas Mo­gen­sen af og til en god stol el­ler so­fa, han kan smi­de sig i for at slap­pe af. Der er dog me­re be­ha­ge­ligt på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS) end i So­juzra­ket­ten, hvor astro­nau­ten skul­le til­brin­ge 50 ti­mer med knæ­e­ne næ­sten tryk­ket helt op i bryst­kas­sen.

Og så måt­te han og de to an­dre astro­nau­ter end­da kla­re sig uden bø­ger, mu­sik el­ler fi lm til at un­der­hol­de sig med, for­tal­te An­dreas Mo­gen­sen til DR.

16 so­l­op­gan­ge i døg­net

Til gen­gæld kan han nu bli­ve un­der­holdt af at se 16 so­l­op­gan­ge og - ned­gan­ge i døg­net, når ISS su­ser rundt om Jor­den.

Der var og­så plads til at snak­ke om små dag­lig­dags ting som, hvor­dan det er at bør­ste tæn­der ude i rum­met. På grund af den vægt­lø­se til­stand er han nødt til at slu­ge tand­pasta­en el­ler spyt­te den ud i et hånd­klæ­de, for­tal­te han.

Den dan­ske astro­naut slut­te­de det 10 mi­nut­ter lange in­ter­view af med at sen­de en hil­sen til sin fa­mi­lie og al­le de dan­ske­re, der har fulgt med i den hi­sto­ri­ske rum­rej­se.

Eft er in­ter­viewet gik An­dreas Mo­gen­sen i gang med et for­søg, hvor han fra rum­met skal sty­re ro­bot­ter på Jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.