1 9 2 9 TIP BT

BT - - NYHEDER -

Den te­se,

har som for­søg få­et lov at er­stat­te stx­be­kendt­gø­rel­sens § 135, stk. 1 om at gi­ve ele­ver­ne ’ stand­punkt­ska­rak­te­rer som led i den lø­ben­de eva­lu­e­ring’ med ’ et for­løb med for­ma­tiv eva­lu­e­ring som led i den lø­ben­de eva­lu­e­ring’. For­sø­get er etårigt og om­fat­ter én 1. g- klas­se og har til­knyt­tet en læ­rings­kon­su­lent fra Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.

der lig­ger bag for­sø­get, er, at de sti­gen­de krav om hø­je ka­rak­te­rer ud­lø­ser en ræk­ke ne­ga­ti­ve af­smit­ten­de eff ek­ter hos man­ge af sko­lens ele­ver i form af til­ta­gen­de stress og snyd. » I be­gyn­del­sen tænk­te man må­ske nok, at man ik­ke be­hø­ve­de at la­ve lek­tier i de fag, man ik­ke får ka­rak­te­rer i. Men i dag sy­nes jeg slet ik­ke, at man mær­ker for­skel, for man vil ger­ne gø­re det så godt som mu­ligt, « for­kla­rer El­len Pri Kovsted ( th.) fra 1. t. på Øre­gård Gym­na­si­um. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.