Sty­rel­se kri­ti­se­res i sag om skan­da­le- psy­ki­a­ter

BT - - NYHEDER -

En dansk psy­ki­a­ter mi­ster sin au­to­ri­sa­tion, eft er han er ble­vet sig­tet for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se af en kvin­de­lig pa­tient fra Re­gion Midtjylland. Man­den har før ind­ledt seksu­el­le for­hold til si­ne pa­tien­ter, da han ar­bej­de­de i Nor­ge. Det ko­ste­de ham i 2011 en fængsels­dom på halvan­det år og fra­ta­gel­se af au­to­ri­sa­tio­nen til at ar­bej­de i lan­det . Sund­heds­sty­rel­sen be­slut­te­de dog, at han kun­ne fort­sæt­te som læ­ge i Dan­mark.

Først 6. au­gust i år - et år eft er an­mel­del­sen om over­gre­bet i Re­gion Midtjylland - har Sund­heds­sty­rel­sen valgt at fra­ta­ge psy­ki­a­te­ren sin au­to­ri­sa­tion. Det ryster Lands­for­e­nin­gen Sind, der me­ner, at Sund­heds­sty­rel­sen skul­le ha­ve gre­bet hur­ti­ge­re ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.