Pas på far­lig hån GUIDE

Så far­lig er din hånd­købs­me­di­cin, hvis du slø­ser med do­se­rin­gen

BT - - SUNDHED - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

FOR­SIG­TIG­HED

Lars Lin­de­vall

Kro­nisk ho­ved­pi­ne, øde­lag­te slim­hin­der og ma­ve­sår. For­kert og over­dre­ven brug af hånd­købs­me­di­cin er ik­ke til at spø­ge med. Hvor man­ge dan­ske­re der væl­ger at blæ­se på ind­lægs­sed­len og slø­ser med do­se­rin­gen, er ik­ke op­gjort, men de eks­per­ter, BT har talt med, me­ner, der er grund til at ta­ge det al­vor­ligt. Pa­no­dil, Ipren, Ko­di­mag­nyl, Treo og næ­sespray mod for­kø­lel­se er fast in­ven­tar i man­ge dan­ske­res me­di­cin­ska­be. Si­den 2001 har vi væn­net os til at kun­ne kø­be læ­ge­mid­ler­ne i hånd­køb, på tank­sta­tio­nen el­ler i su­per­mar­ke­det, men af den grund bør du ik­ke væ­re min­dre forsigtig med me­di­ci­nen, end hvis den var ud­skre­vet på recept af din læ­ge.

Fa­ta­le føl­ger

Bru­ger du din hånd­købs­me­di­cin for­kert, kan det få fa­ta­le føl­ger for dit hel­bred, ad­va­rer fle­re eks­per­ter, som BT har talt med.

Tal fra Sund­heds­sty­rel­sen vi­ser, at om­kring 200 dan­ske­re år­ligt dør af ma­ve­sår på grund af for me­get smer­testil­len­de me­di­cin, og at op mod 100.000 dan­ske­re li­der af kro­nisk ho­ved­pi­ne på grund af pil­ler­ne.

For­sker og dr. med. Pe­ter Gøtzs­che, der er le­der af Det Nor­di­ske Co­chra­ne Cen­ter på Rigs­ho­spi­ta­let, ad­va­rer bl. a. om, at gigt­præ­pa­ra­ter med det virk­som­me stof ibupro­fen for­dob­ler ri­si­ko­en for at få blod­prop­per i hjer­tet. Og der­u­d­over har det og­så vist sig at for­hø­je ri­si­ko­en for ma­ve­sår, fast­slår han.

» I vir­ke­lig­he­den kan man stille spørgs­måls­tegn ved, om man over­ho­ve­det skal bru­ge den slags me­di­cin, når man har ondt et el­ler an­det sted. Sta­ti­stisk set ved vi, at man­ge dan­ske­re dør på grund af blod­prop i hjer­tet, for­di de spi­ser gigt­me­di­cin, « for­kla­rer Pe­ter Gøtzs­che.

Selv­me­di­ci­ne­ring

Chri­sti­an Frei­tag er for­mand for Prak­ti­se­ren­de Læ­gers Or­ga­ni­sa­tion PLO. I sin prak­sis op­le­ver han of­te, at pa­tien­ter for­sø­ger at be­hand­le sig selv med me­get store mæng­der smer­testil­len­de me­di­cin.

» Det er ind­ly­sen­de, at når man kal­der no­get for re­cept­plig­tig me­di­cin, som man skal til læ­gen for at få, så vil de fle­ste men­ne­sker nok tæn­ke, at det er lidt vig­ti­ge­re, « si­ger han.

Én gang op­le­ve­de han, at en pa- tient hav­de me­di­ci­ne­ret sig selv med 14- 16 ko­di­mag­nyl- tab­let­ter om da­gen over en læn­ge­re pe­ri­o­de. Det er over tre gan­ge så me­get, som Chri­sti­an Frei­tag nor­malt anbefaler til smerte­lin­dring.

» Det mest over­ra­sken­de var, at pa­tien­ten ik­ke så det som det store pro­blem. Hun vid­ste godt, at hun spi­ste dem, men hun hav­de ik­ke tænkt på det som det, jeg vil kal­de over­do­se­ring. For det var jo no­get, hun køb­te i hånd­køb, « for­tæl­ler Chri­sti­an Frei­tag.

Hans vur­de­ring bak­kes op af Lars Ge­h­lert Jo­han­sen, der er for­mand for Dansk Sel­skab for Al­men Me­di­cin. Han op­le­ver, at dan­sker­ne ge­ne­relt op­fat­ter hånd­købs­me­di­cin som ufar­ligt.

Kro­nisk ho­ved­pi­ne

Ik­ke de­sto min­dre kan store do­ser af hånd­købslæ­ge­mid­ler ud­gø­re den sam­me fa­re for bi­virk­nin­ger, som man kan se af læ­ge­or­di­ne­ret me­di­cin, på­pe­ger han. Over­dre­ven brug af smer­testil­len­de læ­ge­mid­ler kan f. eks. gi­ve kro­nisk ho­ved­pi­ne, ma­ve­sår og in­dre blød­nin­ger.

Et over­for­brug af pa­ra­ce­ta­mol, der blandt an­det fin­des i Pa­no­dil og Pi­nex, kan des­u­den fø­re til le­ver­svigt og le­ver­ko­ma og i sid­ste en­de død, hvis ik­ke man får den ret­te be­hand­ling i ti­de. Det for­tæl­ler over­læ­ge og pro­fes­sor i kli­nisk tok­si­ko­lo­gi Kim Dal­hoff, der er til­knyt­tet Gift­linj­en.

Af­hæn­gig­hed

Ét af de mest solg­te hånd­købs­præ­pa­ra­ter i Dan­mark, næ­sespray mod for­kø­lel­se, er og­så for­bun­det med al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger.

Ud­over at øde­læg­ge slim­hin­den i næ­sen kan næ­sespray mod for­kø­lel­se og­så ska­be af­hæn­gig­hed, hvis den bli­ver brugt i me­re end den til­lad­te pe­ri­o­de på ti da­ge. Det for­tæl­ler Ann- Lou­i­se Re­vent­low- Mouri­er, der er for­mand for Dan­ske Øre- Næ­se- Halslæ­gers Or­ga­ni­sa­tion.

Ann- Lou­i­se Re­vent­low- Mouri­er op­le­ver of­te pa­tien­ter, der ik­ke kan und­væ­re at bru­ge næ­sespray, for­di det er ble­vet en dag­lig va­ne ef­ter fle­re års sam­men­hæn­gen­de brug.

» Man kom­mer i en form for ond cir­kel, hvor pa­tien­ten bru­ger det for at få plads, men hvor det fak­tisk gi­ver dår­li­ge­re plads, « si­ger Ann- Lou­i­se Re­vent­low- Mouri­er.

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.