Nd­købs­me­di­cin SMER­TE- OG FE­BER- NED­SÆT­TEN­DE

BT - - SUNDHED - Pa­ra­ce­ta­mol Pa­mol, Pa­no­dil, Pi­nex Ibupro­fen Ipren, Ibu­me­tin, Ibu­max

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

Me­di­cin

skal op­be­va­res util­gæn­ge­ligt for børn og un­ge.

op­mærk­som på, at al me­di­cin kan ha­ve bi­virk­nin­ger. Fa­ren for at få dis­se bi­virk­nin­ger bli­ver min­dre, hvis du ta­ger me­di­ci­nen, som det er an­vist på ind­lægs­sed­len.

ik­ke du op­når den øn­ske­de ef­fekt af me­di­ci­nen, skal du ik­ke ba­re ta­ge me­re af den. I ste­det bør du ta­le med din læ­ge om, hvor­vidt der er no­get an­det, du kan få for det.

læ­gen ved stør­re for­brug af smer­testil­len­de hånd­købs­me­di­cin. Det er vig­tigt at in­for­me­re læ­gen om al­le de læ­ge­mid­ler, du ta­ger.

er fint at bru­ge hånd­købs­me­di­cin en dag el­ler to, men hvis det ik­ke lø­ser dit pro­blem, skal du sø­ge læ­ge.

sal­get af hånd­købs­me­di­cin blev li­be­ra­li­se­ret i 2001, er for­bru­get af hånd­købs­me­di­cin, som bå­de kan kø­bes på apo­te­ket og i bu­tik­ker, ste­get med 64 pro­cent, vi­ser tal fra Apo­te­ker­for­e­nin­gen.

Vær

Hvis

Kon­takt

Det

Si­den

Ak­tivt ind­holds­stof:

Pro­duk­t­nav­ne:

Kan kø­bes i hånd­køb:

Apo­tek og bu­tik­ker ( dog mak­si­malt 20 tab­let­ter ad gan­gen)

Sik­ker­hed:

Få bi­virk­nin­ger ved rig­tig brug. Kan an­ven­des af børn, gravi­de og am­men­de. Dog al­tid med for­sig­tig­hed, og for børn un­der to år kun ef­ter læ­gens an­vis­ning.

Bi­virk­nin­ger:

Over­for­brug kan fø­re til for­gift­ning og gi­ve le­ver­ska­der. Hvad skal du pas­se på? Følg an­vis­nin­ger­ne på ind­lægs­sed­len. Brug ik­ke hø­je­re do­ser end det, der står på pak­ken. En for­hø­jet do­se­ring gi­ver ik­ke en øget ef­fekt, men blot øget fa­re for bi­virk­nin­ger.

Ak­tivt ind­holds­stof:

Pro­duk­t­nav­ne:

Kan kø­bes i hånd­køb:

Apo­tek og bu­tik­ker ( dog mak­si­malt 20 tab­let­ter ad gan­gen)

Sik­ker­hed:

Få bi­virk­nin­ger ved kortva­rig brug hos pa­tien­ter, der ik­ke har øget ri­si­ko for bi­virk­nin­ger. Bør ik­ke an­ven­des af gravi­de, pa­tien­ter med hjer­te-, ny­re- el­ler le­ver­svigt, ma­ve­sår­s­pa­tien­ter el­ler pa­tien­ter, der li­der af stærkt for­hø­jet blod­tryk. Går ik­ke sam­men med blod­tryks­me­di­cin og blod­for­tyn­den­de læ­ge­mid­ler.

Bi­virk­nin­ger:

Kan på­vir­ke ef­fek­ten af hjer­te­me­di­cin og blod­for­tyn­den­de mid­ler. Des­u­den ri­si­ko for su­re op­stød, ma­ve­sy­re og ma­ve­sår. Der­med er der ri­si­ko for, at pa­tien­ter be­gyn­der at bru­ge sy­re­neut­ra­li­se­ren­de me­di­cin sam­men med ibupro­fen, for­di de ik­ke ved, at ma­ve­sy­ren og de su­re op­stød stam­mer fra ibupro­fen.

Hvad skal du pas­se på?

Følg an­vis­nin­ger­ne på ind­lægs­sed­len. Brug ik­ke hø­je­re do­ser end det, der står på pak­ken. Bør kun bru­ges af pa­tien­ter, som ik­ke har øget ri­si­ko for bi­virk­nin­ger. Tal med din læ­ge, hvis du er i tvivl.

Ak­tivt ind­holds­stof:

Ace­tylsa­li­cyl­sy­re

Pro­duk­t­nav­ne:

Aspi­rin, Treo, Ko­di­mag­nyl (+ co­de­in),

Kan kø­bes i hånd­køb:

Apo­tek og bu­tik­ker ( dog mak­si­malt 20 tab­let­ter ad gan­gen)

Sik­ker­hed:

Få bi­virk­nin­ger ved rig­tig brug. Bør ik­ke an­ven­des af gravi­de el­ler kvin­der, der am­mer. Bør ik­ke an­ven­des af pa­tien­ter, der er over­føl­som­me for ace­tylsa­li­cyl­sy­re el­ler an­dre NSAID- mid­ler, el­ler pa­tien­ter, der li­der af ma­ve­sår, ma­ve­blød­nin­ger el­ler ge­ne­relt har ten­dens til blød­nin­ger. Bør an­ven­des med for­sig­tig­hed ved dår­ligt fun­ge­ren­de le­ver el­ler ny­rer. Bør an­ven­des med for­sig­tig­hed af æl­dre pga. ri­si­ko for blød­nin­ger i ma­ve- tarm- ka­na­len.

Bi­virk­nin­ger:

Kan fø­re til in­dre blød­nin­ger og mu­skel­sam­men­træk­nin­ger i luft­rø­re­ne. Des­u­den ri­si­ko for hals­brand, ma­ve­s­mer­ter og su­re op­stød.

Hvad skal du pas­se på?

Følg an­vis­nin­ger­ne på ind­lægs­sed­len. Brug ik­ke hø­je­re do­ser end det, der står på pak­ken. Bør kun bru­ges af pa­tien­ter, som ik­ke har øget ri­si­ko for bi­virk­nin­ger. Bør ik­ke bru­ges sam­men med an­dre læ­ge­mid­ler. Rå­d­før dig med din læ­ge, hvis du er i tvivl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.