NÆ­SESPRAY

BT - - SUNDHED - Xy­lo­me­ta­zo­lin Otri­vin, Zy­me­lin Apo­tek og bu­tik­ker

Ak­tivt ind­holds­stof:

Pro­duk­t­nav­ne:

Kan kø­bes i hånd­køb:

Sik­ker­hed:

Få bi­virk­nin­ger ved rig­tig brug. Gravi­de bør kun an­ven­de mid­let ef­ter af­ta­le med læ­gen.

Bi­virk­nin­ger:

Over­for­brug kan ska­de slim­hin­der­ne i næ­sen og fø­re til af­hæn­gig­hed. Ved op­hør kan slim­hin­den bli­ve hæ­vet, men symptomerne for­svin­der som

re­gel i lø­bet af et par da­ge.

Hvad skal du pas­se på?

Følg brugs­an­vis­nin­gen nø­je og und­gå lang­va­rig brug. Næ­sespray må ik­ke bru­ges i me­re end ti da­ge i træk. Hvis du er pla­get af stop­pet næ­se gen­nem læn­ge­re tid, bør du gå til læ­gen og bli­ve un­der­søgt, da for­stop­pel­se i næ­sen og­så kan skyl­des an­det end for­kø­lel­se, f. eks. al­ler­gi el­ler næ­sepo­lyp­per, der kan kræ­ve ope­ra­tion. Puds næ­sen og skyl evt. med saltvand før brug af næ­sespray.

Ak­tivt ind­holds­stof:

Ce­ti­rizin

Pro­duk­t­nav­ne:

Al­nok, Ce­ti­rizin

Ak­tivt ind­holds­stof:

Acri­va­stin

Pro­duk­t­nav­ne:

Be­nadryl

Kan kø­bes i hånd­køb:

Apo­tek og bu­tik­ker

Sik­ker­hed:

Få bi­virk­nin­ger. Gravi­de og am­men­de bør ik­ke an­ven­de mid­let. Hvis du har dår­ligt fun­ge­ren­de ny­rer, bør mid­let ik­ke an­ven­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.