RSTATNING

BT - - SUNDHED -

Bi­virk­nin­ger:

Ni­ko­tin- næ­sespray kan gi­ve lo­ka­lir­ri­ta­tion i næ­sen. Kon­se­kven­ser­ne af lang­tids­brug er ukendt. Det er ik­ke un­der­søgt, da ni­ko­tin- er­stat­ning ik­ke er be­reg­net på lang­tids­brug, men det er kendt, at man­ge al­li­ge­vel bru­ger pro­duk­ter­ne i læn­ge­re tid end mak­si­malt tolv må­ne­der.

Hvad skal du pas­se på?

Bør ik­ke bru­ges i over et år, men det må fo­re­træk­kes frem for til­bage­fald til ryg­ning. Rå­d­før dig med din læ­ge, hvis ry­ge­tran­gen ik­ke er for­s­vun­det ef­ter ét år på ni­ko­ti­ner­stat­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.