Her vil de kræ­ve me­re i skat

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKAT­TESTIG­NING

Kom­mu­ner­ne skal be­de re­ge­rin­gen om lov til at hæ­ve skat­ten, og det har ni kom­mu­ner gjort i år.

So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at de ni kom­mu­ner til­sam­men har bedt om lov til at ind­kræ­ve 216 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra i skat i 2016. KL og re­ge­rin­gen har på for­hånd af­talt, at kom­mu­ner­ne må hæ­ve skat­ten med 200 mil­li­o­ner, så de fle­ste an­sø­ge­re for­ven­tes at få et ja.

Blandt an­sø­ger­ne er Guld­borgs­und Kom­mu­ne, der vil ha­ve 44 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner ek­stra i kas­sen. Na­bo- kom­mu­nen Lol­land be­der om lov til at ind­dri­ve 18 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra, mens Es­b­jerg Kom­mu­ne sø­ger om skat­testig­nin­ger for 34 mil­li­o­ner.

Mi­ni­ste­ri­er ser på sa­gen

Hvis de får grønt lys til at krat­te fle­re skat­te­kro­ner ind, er det op til de ni kom­mu­ner selv, om de vil sæt­te skat­ten op, hæ­ve grund­skyl­den el­ler øge dæk­nings­bi­dra­get for er­hverv­se­jen­dom­me.

So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et er i gang med at be­hand­le an­søg­nin­ger­ne, og det ven­tes, at kom­mu­ner­ne får svar se­ne­st 18. sep­tem­ber. Kom­mu­ner­nes bud­get­ter for 2016 skal lig­ge klar 15. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.