Dom uden ’ Don Ø’

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

SKÆB­NEDAG

Han har net­op for­ladt en for­ret­nings­mid­dag for at be­sva­re BTs opkald. Selv om Flem­m­ing Øster­gaard i ef­ter­mid­dag får at vi­de, om han skal i fængsel el­ler ik­ke, ta­ger den tid­li­ge­re FCK- boss det køligt.

På trods af doms­af­si­gel­sen i Kø­ben­havns By­ret ar­bej­der Flem­m­ing Øster­gaard i ud­lan­det, hvor han blandt an­det er ak­tiv i fle­re be­sty­rel­ser.

» Hvis det dre­jer sig om rets­sa­gen, så har jeg in­gen kom­men­ta­rer. Ik­ke før ef­ter dom­men er af­sagt, « si­ger Flem­m­ing Øster­gaard, der får sin ad­vo­kat til at over­brin­ge re­sul­ta­tet fra rets­sal 41 te­le­fo­nisk.

Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet ( SØIK) - og­så kendt som bag­mand­spo­li­ti­et - kræ­ver Flem­m­ing Øster­gaard og den tid­li­ge­re di­rek­tør i Par­ken, Jør­gen Gli­strup, idømt to års fængsel.

Selv om ’ Don Ø’ ri­si­ke­rer at skul­le i fængsel, så er det ik­ke no­get, der spo­le­rer kon­cen­tra­tio­nen. Har man god samvit­tig­hed, kan man sag­tens kon­cen­tre­re sig, ly­der bud­ska­bet fra ’ Don Ø.’, der ik­ke øn­sker at la­de sig in­ter­viewe yder­li­ge­re, før dom­mer Karsten Hen­rik­sen har sagt ’ thi ken­des for ret’.

Hård to­ne

Sa­gen tog sin be­gyn­del­se i 2010, hvor Fi­nan­stil­sy­net meld­te Par­ken Sport & En­tertain­ment til SØIK. Knap tre år se­ne­re var bag­mand­spo­li­ti­et klar med et an­kla­ge­skrift.

Si­den ju­le­tid, hvor sa­gen be­gynd­te, er der ble­vet frem­lagt bå­de bån­de­de te­le­fon­sam­ta­ler, e- mail, og ad­skil­li­ge vid­ner er ble­vet af­hørt. To­nen i rets­sa­len har væ­ret hård og ufor­son­lig. Fron­ter­ne er truk- ket skar­pt op, ly­der det fra folk, der har dæk­ket sa­gen.

Ud­over to års ube­tin­get fængsel kræ­ver SØIK, at Flem­m­ing Øster­gaard og Jør­gen Gli­strup til­ba­ge­be­ta­ler hen­holds­vis 15,5 og 2,2 mio. kr. Pen­ge de tjen­te på op­tions­pro­gram­mer i sel­ska­bet.

Al­le næg­ter sig skyl­dig

På den an­den si­de står Øster­gaard og Gli­strup hårdt på de­res: Fri­fin­del­se. Sel­ve Par­ken Sport & En­tertain­ment er og­så på an­kla­ge­bæn­ken og ri­si­ke­rer en bø­de på mel­lem 25 og 50 mio. kr.

Kurs­ma­ni­pu­la­tio­nen skal iføl­ge SØIK ha­ve fun­det sted ved, at Jør­gen Gli­strup rin­ge­de til si­ne bank­for­bin­del­ser for at kø­be op af Par­kens eg­ne ak­tier. Der­ved blev kur­ser­ne kun­stigt holdt op­pe. En prak­sis, som be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Øster­gaard blandt an­det via e- mail skal ha­ve op­for­dret til. Al­le til­tal­te i Par­ken- sa­gen næg­ter sig skyl­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.