’ Pa­pe på for­kert kurs’

Per­nil­le Ver­mund, kon­ser­va­tiv kri­ti­ker, for­la­der par­ti­et i pro­test

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk sten. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

FAR­VEL OG TAK:

K- KRI­TIK

Der var ét em­ne, der blev dis­ku­te­re­de ihær­digt i luk­ke­de kon­ser­va­ti­ve Fa­ce­book- grup­per i går.

Nav­net var Per­nil­le Ver­mund. År­sa­gen var, at hun har for­ladt par­ti­et i pro­test.

Hun var me­get po­pu­lær i kon­ser­va­ti­ve kred­se i Nordsjælland før val­get, og man­ge hå­be­de, at hun kun­ne væ­re med til at løf­te det kri­se­ram­te par­ti til nye høj­der.

Men hun blev ik­ke valgt, og ef­ter et mø­de med for­man­den Sø­ren Pa­pe i fre­dags be­slut­te­de den selv­stæn­di­ge ar­ki­tekt fra Hels­in­gør at ta­ge sit go­de tøj og gå. Og nu ta­ger hun bla­det fra mun­den.

» Ef­ter val­get har Sø­ren og par­ti­le­del­sen valgt en kurs for par­ti­et, som jeg sim­pelt­hen ik­ke tror på. De Kon­ser­va­ti­ve be­står af to fløje - en nær­mest rød fløj og en me­re sort fløj, som jeg til­hø­rer. Jeg øn­sker en hård ud­læn­din­gepo­li­tik og en li­be­ral øko­no­misk po­li­tik. Sø­ren og grup­pen har valgt at la­ve et kom­pro­mis og prø­ve at sam­le par­ti­et, selv om det ef­ter­hån­den er ret lil­le. «

Men ’ Stop na­zi- is­la­mis­me kampag­nen’ var vel ri­me­lig hård?

» Ja, men den har Sø­ren jo und­skyldt for, så den må han ha­ve fortr­udt. Så­dan som jeg for­står det, vil De Kon­ser­va­ti­ve slet ik­ke ha­ve fo­kus på flygt­nin­gepo­li­tik­ken, ud­over at Na­ser ( Kha­der, red.) selv­føl­ge­lig me­ner no­get om det, men læg­ge væg­ten på in­te­gra­tion. Og det sy­nes jeg er uhold­bart, flygt­nin­gepo­li­tik­ken bur­de væ­re et ker­ne­om­rå­de, som en del af vo­res vær­dipo­li­tik. Par­ti­le­del­sen vil be­vidst und­gå ud­læn­din­gepo­li­tik­ken for ik­ke at for­nær­me no­gen. Og hvis man har hold­nin­ger som jeg, så vil der væ­re nog­le, der bli­ver util­fred­se, det er ik­ke til at und­gå, « si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Man­ge sy­nes, at in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og hen­des annonce er hård kost. Men Per­nil­le Ver­mund er end­nu hår­de­re. Mandag skrev hun på Fa­ce­book:

» Hvor vil­le jeg øn­ske, at der i tek­sten i Ven­stres an­non­ce­kampag­ne i ste­det hav­de stå­et: ’ Find den nær­me­ste lejr og bliv ved din fa­mi­lie. Hjæl­pen er på vej!’ «

Kum­mer­li­ge for­hold

Skal der slet ik­ke no­gen flygt­nin­ge her­til?

» De men­ne­sker, der kom­mer

BLÅ BOG Per­nil­le Ver­mund, 38 år, Snek­ker- Ind­til i går fol­ke­tings­kan­di­dat for De Kon­ser­va­ti­ve, op­stil­let i Hels­in­gø­rkred­sen, Nord­s­jæl­lands Stor­kreds.

Selv­stæn­dig

ar­ki­tekt, fra 2009 valgt til by­rå­det for De Kon­ser­va­ti­ve.

Holdt

pau­se fra po­li­tik i 2011 pga. en skils­mis­se, men vend­te tilbage til po­li­tik, så snart hun kun­ne, og dri­ver fir­ma­et med sin eks- mand.

til Storm, Bjørn og Vig­go på hhv. 4, 9 og 10 år.

Mor

her­til, har rig­tig svært ved at ind­pas­se sig i det dan­ske sam­fund. De for­la­der de­res fa­mi­li­er, og de, der er tilbage – og ik­ke har råd til men­ne­skes­mug­le­re og ik­ke vil ta­ge den fa­re­ful­de vej over Mid­del­ha­vet – le­ver un­der kum­mer­li­ge for­hold. For vi har jo be­græn­set støt­ten til nær­om­rå­der­ne. Jeg vil ha­ve min­dre ulands­hjælp og me­re di­rek­te hjælp til nær­om­rå­der­ne, « si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Hun me­ner, der er stor for­skel på kon­ser­va­ti­ve væl­ge­re på Fre­de­riks­berg og i Jyl­land.

» Ty­pi­ske Fre­de­riks­berg- kon­ser­va­ti­ve er jo nær­mest ra­di­ka­le, og det gæl­der og­så en del i Nordsjælland. Mens jeg er me­re na­tio­nal­kon­ser­va­tiv, og det er der man­ge, der bak­ker op om, f. eks. i Jyl­land. Når man har sit på det tør­re, kan det væ­re ret nemt at si­ge, at vi har over­skud til fle­re flygt­nin­ge, men i om­rå­der, hvor der er man­ge ud­læn­din­ge, og hvor sko­ler­ne er præ­get af det, me­ner man no­get an­det, « si­ger Per­nil­le Ver­mund, der fik 2.012 per­son­li­ge stem­mer ved val­get, selv om hun kun var op­stil­let i Hels­in­gør.

Må væ­re ben­hår­de

I den luk­ke­de Fa­ce­book- grup­pe ’ Ægte kon­ser­va­ti­ve’ var der i går iføl­ge BTs kil­der en del skuf­fel­se over at ha­ve mi­stet Per­nil­le Ver­mund som kan­di­dat.

’ Di­ne kræf­ter vil bli­ve sav­net’ og ’ Mit med­lem­skab blaf­rer og­så i vin­den’, hed det f. eks.

Hun er og­så util­freds med, at De Kon­ser­va­ti­ve stem­te for en stør­re ud­lig­ning mel­lem kom­mu­ner­ne, som par­ti­et egent­lig var imod, for­di de ger­ne vil­le væ­re med i den tid­li­ge­re re­ge­rings be­skæf­ti­gel­ses­re­form.

» Det var en mær­kesag for os, at vi ik­ke skul­le øge ud­lig­nin­gen. Hvis vi skal rej­se os fra at væ­re et lil­le par­ti til at bli­ve stort igen, er vi nødt til at hol­de fast i nog­le mær­kesa­ger, og væ­re ben­hår­de, selv om det be­ty­der, at vi må la­de væ­re med at væ­re med i nog­le store af­ta­ler, « si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Ef­ter et mø­de med Sø­ren Pa­pe hav­de Per­nil­le Ver­mund få­et nok. Hun tog sit go­de tøj og gik, og i går nød hun fri­he­den på stran­den ved Snek­ker­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.