3,7 mia. kr. til land­mænd

EU- Kom­mis­sio­nen har fo­re­slå­et at gi­ve 500 mio. eu­ro til de kri­se­ram­te land­mænd

BT - - NYHEDER - Ste­fa­nie Mat­her Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STØT­TE

Der har i dag væ­ret ka­o­ti­ske til­stan­de med bål og brand i Bruxel­les’ ga­der. Iføl­ge Bloom­berg News har op mod 6.000 land­mænd og 2.000 trak­to­rer væ­ret på ga­den for at pro­teste­re mod de tran­ge kår i bran­chen. Som led i de­mon­stra­tio­nen blev halm­bal­ler brændt af.

Imens de­mon­stra­tio­ner­ne var i fuld gang, sad EUs land­brugs­mi­ni­stre til mø­de for at drøf­te land­mæn­de­nes øko­no­mi­ske si­tu­a­tion. Så­le­des og­så dan­ske Eva Kjer Hansen, der in­den mø­det blev fan­get i de­mon­stran­ter­nes ka­os.

Mest til mæl­kebøn­der­ne

Ef­ter mø­det fo­re­slog EUKom­mis­sio­nen, at den vil kom­me land­mæn­de­ne til und­sæt­ning og hjæl­pe de kri­se­ram­te med et be­løb, der sva­rer til 3,7 mia. dan­ske kr. Især mæl­kebøn­der­ne vil få glæ­de af dis­se pen­ge, hvis for­sla­get bli­ver en re­a­li­tet.

Det for­tal­te EU- Kom­mis­sio­nens næst­for­mand, fin­ske Jyr­ki Ka­ta­i­nen, i går på et eks- tra­or­di­nært land­brugs­mi­ni­s­ter­mø­de i Bruxel­les.

» Den­ne pak­ke vil straks gi­ve 500 mil­li­o­ner eu­ro til land­mæn­de­ne. Det vi­ser, at kom­mis­sio­nen ta­ger sit an­svar over­for land­mæn­de­ne me­get al­vor­ligt og er pa­rat til at bak­ke det op med de re­le­van­te mid­ler, « lød det fra Jyr­ki Ka­ta­i­nen.

’ 500 mio. eu­ro er kke me­get’

Men 500 mil­li­o­ner eu­ro er blot en drå­be i den store mæl­ke­pro­duk­tion. Be­lø­bet er alt for småt og kom­mer ik­ke til at ha­ve no­gen be­tyd­ning, ly­der vur­de­rin­gen fra iagt­ta­ge­re.

» Nu er 500 mil­li­o­ner eu­ro ik­ke me­get set i det store bil­le­de. Men når det er sagt, så er en­hver hjælp kærkom­men bå­de hos land­mæn­de­ne og hos dem, der fi­nan­si­e­rer dem, « si­ger Lars Krull, der er bank­for­sker på Aal­borg Uni­ver­si­tet, til Ritzau Fi­nans.

Det er alt­så ik­ke kun land­mæn­de­ne, der li­der un­der de pres­se­de mæl­ke­pri­ser. Det gør ban­ker og spa­re­kas­ser og­så, for i for­bin­del­se med kri­sen i land­bru­get har fi­nan­si­e­rings­virk­som­he­der­ne haft store nedskriv­nin­ger.

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen var i går til mø­de med EU- kol­le­ga­er­ne. Mi­ni­ster el­ler ej, så vil­le po­li­ti­et ik­ke la­de Eva Kjer kom­me igen­nem af­spær­rin­ger­ne ved Eu- Kom­mis­sio­nen i Bruxel­les, hvor mø­det fandt sted. Fo­to: Reu­ters og Bjar­ke Ør­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.