Kul­tur 80er­ne dør

Bå­de Du­ran Du­ran og a- ha er al­bum- ak­tu­el­le, og nye top­nav­ne la­der sig in­spi­re­re af for­ti­den

BT - - KULTUR -

TREND

Hen­ning Hø­eg

ho­eg@ bt. dk Ey­e­li­ner, pud­der­hår og ube­kym­re­de dan­sesan­ge om Hol­lywood­pi­ger og Lon­don- dren­ge. Den slags bur­de må­ske hø­re for­ti­den til. Men 30 år ef­ter gen­nem­brud­det le­ve­rer band som Pet Shop Boys, Du­ran Du­ran og a- ha sta­dig va­ren. De to sidst­nævn­te ud­gi­ver i den­ne uge nye stu­di­e­al­bum. Og kva­li­te­ten er in­spi­re­ren­de høj. Da brit­pop og grun­gero­ck i 90er­ne fe­je­de hen over mu­siks­ce­nen, tro­e­de in­gen, at vi igen skul­le hø­re fra de nyro­man­ti­ske fy­re i de skin­nen­de jak­ke­sæt.

Men hver­ken Si­mon Le Bon el­ler Mor­ten Ha­ck­et, der sta­dig står i spid­sen for de­res respek­ti­ve grup­per, har no­gen pla­ner om at stop­pe.

Og selv­om han i dag har run­det 56 år, fø­ler Du­an Du­rans for­san­ger Le Bon sig me­re in­spi­re­ret end no­gen­sin­de.

» Sand­he­den er jo, at vi ba­re er ble­vet bed­re til det, vi la­ver. Sam­ti­dig har vi få­et fød­der­ne tilbage på jor­den. I mod­sæt­ning til de før­ste vil­de år er vi ik­ke læn­ge­re i tvivl om, hvem vi er - en flok go­de ven­ner, der el­sker vo­res fans og dét, vi la­ver. Og sam­ti­dig fø­ler vi, at vi me­re end no­gen­sin­de har no­get på hjer­te, « si­ger Si­mon Le Bon til bla­det Rol­ling Sto­ne.

Og for et par år si­den sat­te sam­me bands ka­pel­me­ster Ni­ck Rho­des tin­ge­ne end­nu me­re på spid­sen un­der et in­ter­view med un­der­teg­ne­de:

» Da vi be­gynd­te, spil­le­de jeg med én fin­ger på mit key­bo­ard og var me­re be­kym­ret om, hvor­dan mit hår sad. I dag kan jeg rent fak­tisk spil­le. Og så skul­le jeg stop­pe? Al­drig i li­vet. «

Po­li­tik, nej tak

Men når alt kom­mer til alt, så er det selv­føl­ge­lig mu­sik­ken, det dre­jer sig om. Og Dan­marks egen ra­dio- og tv- le­gen­de, Jør­gen de My­li­us, er ik­ke i tvivl om, hvor­for vi sta­dig har brug for 80er- pop­pen.

» Ef­ter nog­le tun­ge mu­si­kal­ske 70ere med al­vor­li­ge po­li­ti­ske bud­ska­ber slap grup­per­ne i be­gyn­del­sen af 80er­ne gæk­ken løs igen. Det var ik­ke læn­ge­re for­budt at skri­ve kær­lig­heds­san­ge el­ler at la­de væ­re med at for­hol­de sig til po­li­ti­ske pro­ble­mer. San­ge­ne var igen på po­p­ni­veau med 60er­nes iø­re­fal­den­de hit. Den umid­del­ba­re glæ­de over po­p­mu­sik­kens væ­sen smit­ter sta­dig af, og er en af grun­de­ne til, at en dj som jeg kan spil­le 80er- mu­sik i bå­de ra­dio­en og rundt på festi­va­ler til glæ­de for man­ge ge­ne­ra­tio­ner. « iø­re­fal­den­de tekst­linje, så går pu­bli­kum amok og suc­ce­sen er hjem­me. 80er­ne er må­ske for­bi. Men mu­sik­ken og længs­len dør al­drig. «

Og Phar­rell, der har skabt sin egen mil­li­onfor­ret­ning med 80er- ly­den­de me­ga­hitsan­ge som ’ Hap­py’ og ’ Get Lucky’, er selv­føl­ge­lig ik­ke ale­ne.

De un­ge aber ef­ter

Med sit in­ter­na­tio­na­le hit ’ Up­town Funk’ dyk­ke­de den bri­ti­ske dj og pro­du­cer Mark Ron­son – med Bru­no Mars på vo­kal – så­le­des og­så dybt i Prin­ces 80er- bag­ka­ta­log. Ver­dens bedst sæl­gen­de po­p­stjer­ne Tay­l­or Swift kal­der ik­ke uden grund sit se­ne­ste al­bum ’ 1989’. Og da one­hit- won­der Car­la Rae Jep­sen for­ny­lig skul­le fin­de hit num­mer to, var hun hel­ler ik­ke i tvivl:

» Jeg måt­te tilbage til 80er­ne. Det var her, de la­ve­de mu­sik­ken, jeg bli­ver in­spi­re­ret af. Det var her, de go­de san­ge kom fra. Og ef­ter en kon­cert med Cyn­di Lau­per (’ Girls Just Wan­na Ha­ve Fun’, red.), vid­ste jeg, at mit nye al­bum skul­le ly­de som 80er­ne med et mo­der­ne tvist, « si­ger Car­la Rae Jep­sen, der nu får to­pan­mel­del­ser for ’ 80er- al­bum­met’ ’ Emo­tion’

Men selv­om de nye nav­ne og­så kan ef­te­ra­be 80er- ly­den, så gør in­gen det bed­re end de ori­gi­na­le.

Der­for hit­ter dan­ske 80er- nav­ne som Dodo and the Do­dos og Dan­ser med Dren­ge sta­dig på kon­cert­fron­ten. Og når man som Du­ran Du­ran, a- ha, Depe­che Mo­de og Pet Shop Boys sta­dig kan le­ve­re nye hit- san­ge, så er der iføl­ge ra­dio- og tv- leg­en­den Jør­gen de My­li­us slet in­gen ud­løbs­da­to:

» Det er 60er­ne om igen for de her 80er- grup­per. Der er sta­dig 60er­grup­per på ba­nen, og der er store chan­cer for, at nav­ne som a- ha og Du­ran Du­ran og­så vil tur­ne­re i pen­sions­al­de­ren. De har kram­met på fle­re ge­ne­ra­tio­ner med go­de hit. Bå­de i 80er­ne, 90er­ne og be­gyn­del­sen af vo­res årtu­sin­de. Det gi­ver en bred­de og et pu­bli­kum, der gi­ver dem en liv­s­tids­stil­ling i po­p­mu­sik­kens tje­ne­ste. «

Så køn­ne og uskyl­di­ge så a- ha ud i 80er­ne, da de før­ste gang hi­te­de med san­gen ’ Ta­ke on Me’.

Fem år ef­ter de­res af­skeds­tur­né er nor­ske a- ha tilbage. De har net­op ud­gi­vet al­bum­met ’ Cast of Ste­el’. Fra ven­stre er det Mor­ten Har­ket, Mag­ne Furuhol­men and Pal Waak­taar- Sa­voy. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.