Den svæ­re vej til d

Dan­mark kan sta­dig selv spil­le sig til slut­run­den i Frankrig, men det er ble­vet no­get s

BT - - EM- KVALIFIKATION - OM­VEJ Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Det har al­drig væ­ret nem­me­re at kom­me med til EM. Det er der ba­re no­gen, der har glemt at for­tæl­le Mor­ten Ol­sen og co., som ef­ter gårs­da­gens 0- 0- kamp mod Ar­me­ni­en i Je­re­van er et godt styk­ke fra bil­let­ten til Frankrig.

Fo­to: Hen­ning Bagger UEFA har el­lers øget gæ­ste­li­sten fra 16 til 24 hold, og min­dre fod­bold­na­tio­ner som Island, Nor­dir­land og Wales har en­ten al­le­re­de ta­get det fi­ne tøj på, el­ler lagt det frem til fest­lig­he­der­ne. For de kom­mer til EM, mens Dan­mark ser ud til at måt­te ta­ge den svæ­re vej til det nem­me­ste EM no­gen­sin­de.

Kan selv af­gø­re det

Ef­ter to gan­ge 0- 0 i den se­ne­ste uge mod først Albanien og si­de Ar­me­ni­en, er det ik­ke gi­vet, at vi kan føl­ge et dansk lands­hold til slut­run­den til som­mer. Én ting er dog sik­ker: Dan­mark kan sta­dig selv af­gø­re, om Mor­ten Ol­sen skal en­de si­ne 16 år som land­stræ­ner i Frankrig el­ler ej. Play­of­f­kam­pe­ne for tred­je­plad­ser­ne er nem­lig sten­sik­ker – og her lig­ger dan­sker­ne til at væ­re blandt de fi­re se­e­de­de hold.

Men der er og­så an­dre må­der for Mor­ten Ol­sen at få sit hold til EM. Her rid­ses de op.

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.